icon icon icon

Danh sách đại lý tôn thép Vitek 2

Đăng bởi NGUYỄN MINH TUẤN vào lúc 05/03/2021

{"name":"ĐẠI LÝ THÉP LONG GIANG","web_address":"Số nhà 48, Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP . Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238168.84217977474!2d105.68966135857252!3d21.136945598471428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500e3ed5ed4bd%3A0x2c3951b408229db3!2zU2nDqnUgdGjhu4sgxJBp4buHbiBtw6F5IFhBTkg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614913760268!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP ĐỨC NAM","web_address":"Tổ Dân Phố Dộc, Phường Tây Mỗ , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8311873021476!2d105.74163731515397!3d20.99940299415517!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345373cd67fbc3%3A0x3fd2e772b771aa41!2zVHLGsOG7nW5nIG3huqdtIG5vbiBUw6J5IE3hu5cgQQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914830866!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP NGUYỄN THÀNH","web_address":"Ngã 4 trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2834387698354!2d105.9358544151543!3d21.02134199340689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8c2667df02f%3A0x6aa2fa0556d0c0ff!2sFPT%20Shop!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914851317!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH TUẤN","web_address":"A7 Điểm công nghiệp cơ kim khí, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14897.863478835305!2d105.61246123312411!3d21.014037506762296!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c7aaaaaaab%3A0x23e0a5ef9af44660!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBjxqEga2ltIGtoacyBIMSQYcyjaSBUaGHMgG5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914905724!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP CƯỜNG LINH","web_address":"A7 Điểm công nghiệp cơ kim khí, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119551.40586866888!2d106.01151466251851!3d20.547940556583043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c369b8e39a6d%3A0x3d67a955832ca5cc!2zTMO9IE5ow6JuLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615804227462!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP TRƯỜNG PHÁT","web_address":"Ngọc hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59629.307050095966!2d105.80885349137596!3d20.91909010526674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8cb572cf15%3A0x565de33d907fc338!2zTmfhu41jIEjhu5NpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914943244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHƯƠNG ĐÔNG","web_address":"Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59580.963195662305!2d105.70752399174177!3d21.04027907343239!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134548cc813331b%3A0x9c7e53e5b23f1a5c!2zWHXDom4gUGjGsMahbmcsIE5hbSBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914970028!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP ÁI DUÂN","web_address":"Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59580.901974789165!2d105.70752396551283!3d21.040432120091516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b5e68e53e5%3A0xb903a009c4812658!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgUGlubW9iaWxl!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915046492!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP TUẤN KHOA","web_address":"Huyện Ninh Giang, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238780.30137937586!2d106.19605588866281!3d20.75313632465778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135920d4737e5d9%3A0x1af2b273033aabc6!2zTmluaCBHaWFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915061647!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP HÙNG HƯƠNG","web_address":"Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915075685!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP HÙNG HƯƠNG","web_address":"Huyện Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238504.53031743696!2d106.32935134762974!3d20.92706846556647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313586c3205c9d1b%3A0xb9edfafb46fb75a5!2zS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915089143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP KIM TÍN","web_address":"Huyện Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238504.53031743696!2d106.32935134762974!3d20.92706846556647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313586c3205c9d1b%3A0xb9edfafb46fb75a5!2zS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915089143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP THÚY LOAN","web_address":"Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915103092!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP THÚY LOAN","web_address":"Thị Trấn Gia Lộc, Thành phố Hải , Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915103092!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}

Hệ thống đại lý