icon icon icon

Danh sách Đại lý bình nước nóng Olympic 2

Đăng bởi NGUYỄN MINH TUẤN vào lúc 13/03/2021

{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG YẾN","web_address":"Lương Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.90126888133!2d105.5018804727462!3d20.892691202650557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313444158b91a7c5%3A0x58889b6f6f1bb396!2zdHQuIEzGsMahbmcgU8ahbiwgTMawxqFuZyBTxqFuLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615624005895!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUONGSON","province_code":"HOABINH"},

{"name":"ĐẠI LÝ PHÚ DŨNG","web_address":"77 Hoàng Văn Thụ, Tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3709.849753572899!2d105.83154861484955!3d21.591787073694732!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e12124f523%3A0x1b9e66cb59c94d44!2zNzcgxJDGsOG7nW5nIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaGFuIMSQw6xuaCBQaMO5bmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625044704!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HÒA","web_address":"TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118726.88541719243!2d105.73344919118077!3d21.577522597116694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e41a2f48ff%3A0x9af085049fb0466f!2zVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625616655!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HUY","web_address":"Bắc Kạn - Thái Nguyên, Phú Lương, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3705.3765748083633!2d105.71018751485194!3d21.765681967588193!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d873c2890eab%3A0xd3b44a713b91fbe1!2zVGjDoWkgTmd1ecOqbiAtIELhuq9jIEvhuqFuLCBQaMO6IEzGsMahbmcsIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625773774!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHULUONG","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN NHUNG","web_address":"Sơn Cẩm, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29668.237008627817!2d105.77138892341704!3d21.643245372906108!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135278dea675e6f%3A0x26eda9db7343acc5!2zU8ahbiBDw6LMiW0sIFRwLiBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625990158!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÌNH MINH","web_address":"610 Đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.4062492024555!2d105.84928761484868!3d21.53096477581987!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352112da6e99e3%3A0xcb87095aae878752!2zNjEwIMSQxrDhu51uZyBDw6FjaCBt4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFTDrWNoIEzGsMahbmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626098574!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẢO NAM","web_address":"P.Quang Vinh, TP.Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14837.74902466406!2d105.81421172825446!3d21.607878670846254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352706b27db0b9%3A0x1312d05b05d02198!2zUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626236255!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ CÔNG HẰNG","web_address":"Cổng Z115 Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29683.771014481077!2d105.79316837334805!3d21.567515846369712!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313520cb4d883563%3A0x9aa77a7fdd8cec76!2zVGjhu4tuaCDEkMOhbiwgVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626346078!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHANH THỰNG","web_address":"Đường 212 Quang Phúc Tiền, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.9875145596457!2d106.5819029507586!3d20.710731603866407!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75b0e99dc029%3A0xc5e0ac192e64a349!2zxJBUMjEyLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520973918!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHA THOẠN","web_address":"Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29869.25440101009!2d106.63109897890669!3d20.642841323361043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0cb716cb22b3%3A0xa30b0587693c9cd0!2zxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521013263!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ MẪN MÍN","web_address":"Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14933.617932963243!2d106.61463532580194!3d20.653116806898318!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0b549dd31aad%3A0x20115cb33e179336!2zTmFtIEjGsG5nLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521029646!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TƯỞNG ÚT","web_address":"Đội 11 Chữ Khê, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29862.664465458773!2d106.64284352893083!3d20.67636976331893!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x783123c84a08a965!2zQ8O0bmcgVHkgRGEgR2nDosyAeSBUw6JuIFZ1zIM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521101673!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHẬT MAI","web_address":"Đường 212 Thái Hòa, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29862.61812154714!2d106.64258601177771!3d20.676605368936833!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73235577fe07%3A0xc263bb58c05eb11e!2zQ-G6p3UgVGjDoWkgSMOyYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521144735!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM NIỀM","web_address":"Chợ Đầm, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3732.190807672261!2d106.5519629507585!3d20.70247500414433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7574748b08cb%3A0xf7aa78e7b00060a!2zQ2jhu6MgxJDhuqdtIC0gxJBvw6BuIEzhuq1w!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521162446!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÁNH DƯƠNG","web_address":"Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14930.882273915891!2d106.52589867580691!3d20.680944352975025!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358aa75526a5f5%3A0x852148cbe651a374!2zS2nhur9uIFRoaeG6v3QsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521179758!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG LỀ","web_address":"Ninh Duy, Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7462.901066799317!2d106.52853364698242!3d20.73252557845853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358a753823130d%3A0x92815bafca7cbb1b!2zTmluaCBEdXksIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521229040!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỆP VANG","web_address":"Xóm 10, Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7464.33220126179!2d106.59939269698131!3d20.70347863044667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a74f6678160df%3A0x8e593096a1d670c8!2zQ2jhu6MgVG_DoG4gVGjhuq9uZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521273238!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG GIA","web_address":"Đường 39A, Phương Thông, Phương Chiểu TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239082.60253293556!2d106.42703101213465!3d20.560856086246154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a09ef0032f795%3A0xec55ba470f0303be!2zUUwzOUEsIFBoxrDGoW5nIFRow7RuZywgUGjGsMahbmcgQ2hp4buDdSwgVHAuIEjGsG5nIFnDqm4sIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521288926!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯỜNG DUNG","web_address":"VĂN LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14940.227104311743!2d105.98558227578997!3d20.585738866378968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c5a288efeb37%3A0xa5a21d5016fbe86a!2zVsSDbiBMw70sIEzDvSBOaMOibiwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521430875!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG LAN","web_address":"HÒA HẬU, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29900.08096403934!2d106.14504297879408!3d20.48530427037703!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e7895de0a1a5%3A0x8f012a3809e3062b!2zSG_DoCBI4bqtdSwgTMO9IE5ow6JuLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521458178!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG HẠNH","web_address":"BẮC LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29882.95148225555!2d106.07048897885663!3d20.572985794243195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c3a1e4db24d1%3A0x8bb49fd252fce393!2zQuG6r2MgTMO9LCBMw70gTmjDom4sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521479189!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG NHÂM","web_address":"NHẬT TÂN, KIM BẢNG, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14937.743955472672!2d105.88214172579445!3d20.611078312816588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135cebd9f6d6623%3A0x8c6d597c95eea3be!2zTmjhuq10IFTDom4sIEtpbSBC4bqjbmcsIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521843117!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMBANG","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHANH TỐT","web_address":"THANH LIÊM, THANH BÌNH, TP PHỦ LÝ, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.634112681977!2d105.94322997594556!3d20.49522785898575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d05dda8610b7%3A0xeb7f00d3bee3b4d9!2zVGhhbmggTGnDqm0sIFRoYW5oIELDrG5oLCBUcC4gUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521940149!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ VINH TƯƠI","web_address":"CÔNG LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29879.28040410252!2d106.01424677887002!3d20.591730638645075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c44551481965%3A0x9cae4c86bd57c07a!2zQ8O0bmcgTMO9LCBMw70gTmjDom4sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522046048!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ HAY ÁNH","web_address":"HỒNG THÁI, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29846.182444597005!2d105.93585537899119!3d20.760000688216024!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b79bf68f049b%3A0x2a3f2fda14b33fd!2zSOG7k25nIFRow6FpLCBQaMO6IFh1ecOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522473588!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUXUYEN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN KHẢI","web_address":"DUY MINH, DUY TIÊN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29867.30719786269!2d105.89789102891382!3d20.652753770393456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c9226c612f2b%3A0x4f6dabf596c918d7!2zRHV5IE1pbmgsIER1eSBUacOqbiwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522493149!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDUYTIEN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUYÊN HƯỜNG","web_address":"THÔN 1, QUẢNG CHÂU TP HƯNG YÊN, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14936.08129813428!2d106.0460232757975!3d20.62802836043158!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6afce9bb379%3A0xb9a2c1a7f6f6ea4e!2zUXXhuqNuZyBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522517036!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÁI HÒA","web_address":"XÍCH ĐẰNG, LAM SƠN, TP HƯNG YÊN, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.1220601508307!2d106.04486670075816!3d20.664612555417303!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c720e50edddf%3A0x7b7cbf4577a2aa1e!2zxJDhu4FuIFF1YW4gTOG7m24gxJDhu4cgVGFtICjEkOG7gW4gWMOtY2ggxJDhurFuZyk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522544068!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ MẾN GIANG","web_address":"TÂN HƯNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14936.156165208038!2d106.09668887579738!3d20.62726541053895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c176d43463f1%3A0xb93290909788c163!2zVMOibiBIxrBuZywgVGnDqm4gTOG7rywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522602276!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THU HÒA","web_address":"Số 58, phường Kinh Bắc. TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.094677048537!2d106.0614011507641!3d21.188397587615608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350ea75c69b33f%3A0x8768dbc8417c5644!2zVUJORCBwaMaw4budbmcgS2luaCBC4bqvYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522626708!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC VIỆT","web_address":"Thái Bảo, Nam Sơn,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7442.318890249778!2d106.10330699700117!3d21.14605204988206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b9f2a4a8995%3A0x6ac1647cb1234dd4!2zVGjDoWkgQuG6o28sIE5hbSBTxqFuLCBUcC4gQuG6r2MgTmluaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522652540!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VỮNG THỦY","web_address":"Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.39436400148!2d106.0548728507639!3d21.176487288024948!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135094c226b7663%3A0xeaea336c32829938!2zTmd1eeG7hW4gVsSDbiBD4burLCBOaW5oIFjDoSwgVHAuIELhuq9jIE5pbmgsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523211156!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÂM THÀNH","web_address":"476 NGÔ GIA TỰ, TIỀN AN, TP BẮC NINH, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.253361088739!2d106.06185855076396!3d21.182091887832264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c029dfcf893%3A0xe5cee99b76abf3d!2zNDc2IMSQxrDhu51uZyBOZ8O0IEdpYSBU4buxLCBQLlRp4buBbiBBbiwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523226700!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÌNH HÀ","web_address":"Đường 18 Quế Võ, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29764.83815989034!2d106.0239395792903!3d21.16812141459694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314af5bcf96ee1ed%3A0x351cc8d1ba6242d0!2zUUwxOCwgUXXhur8gVsO1LCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523260052!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG NHẤT","web_address":"PHỐ CHÌ, BỒNG LAI, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119059.20400090305!2d105.97119443152272!3d21.168306135081938!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135752b26d51c9f%3A0xb6a114e5685a149a!2zQ2jhu6MgQ2jDrA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523288339!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÌNH TUYẾT","web_address":"THÔN ĐỈNH- TT PHỐ MỚI, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14883.760910096084!2d106.14410877589293!3d21.154776885477162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b419af7a1cb%3A0x1938cab3ff862694!2zQ2jDuWEgVGjDtG4gxJDhu4luaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523438324!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TOÀN MAI","web_address":"CHÂU CẦU-CHÂU PHONG, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7443.161713919132!2d106.24131199700055!3d21.129270251051746!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313574222601768f%3A0xe9b6e1ea4fb2fe1e!2zQ2jDonUgQ-G6p3UsIENow6J1IFBob25nLCBRdeG6vyBWw7UsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524077733!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ SINH SÁNG","web_address":"VẠN TY, THÁI BẢO,GIA BÌNH, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.3632651055627!2d106.232723650763!3d21.098078790714638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313575cf541f7313%3A0x682d5d3a556b80a4!2zVuG6oW4gVHksIEdpYSBCw6xuaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524099339!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIABINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC ĐỆ","web_address":"Cậu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14879.503002439755!2d105.91828427590072!3d21.19709422938537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313505d275e68565%3A0xd568889d06e08d5d!2zWcOqbiBQaOG7pSwgWcOqbiBQaG9uZywgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524125859!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚ QUANG","web_address":"Số nhà 154 – Ngõ 351 – Đường Lĩnh Nam – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng Mai – Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2338066823863!2d105.87414915076167!3d20.983262894636614!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea08de92c33%3A0xba8b47dee255492b!2zTMSpbmggTmFtLCBWxKluaCBIxrBuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524150867!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BIỂN VÂN","web_address":"202 VĨNH HƯNG, Hoàng Mai, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.058213263961!2d105.8766315507618!3d20.9903034943967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea7aa9bb8e1%3A0xa7a72659c74cf890!2zMjAyIFbEqW5oIEjGsG5nLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524167563!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THIÊN TÂN","web_address":"Quốc Lộ 1A Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29802.49164276082!2d105.8716487791516!3d20.98014877176347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgTmfhu41jIEjhu5NpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524273906!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỀN HẬU","web_address":"Ngõ Thông Phong, Quốc Tử  Giám, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1716973678317!2d105.83247375076222!3d21.025814893185352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9c06350d7f%3A0xfa48ee52bf088fbe!2zTmfDtSBUaMO0bmcgUGhvbmcsIFF14buRYyBU4butIEdpw6FtLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524304202!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÔNG THÍA","web_address":"21E Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0996751029434!2d105.82917125076224!3d21.028697393087022!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e45f3e2ff%3A0x869b3630819fa90f!2zMjFFIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524338603!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẠNH NGÀ","web_address":"163 An Trạch, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1390642667725!2d105.82606555076217!3d21.027120993140908!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab75fcd790bd%3A0xd254c4f056d40d18!2zMTYzIEFuIFRy4bqhY2gsIENo4bujIEThu6thLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpIDEwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524375986!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"CỬA HÀNG THANH VÂN","web_address":"297 Điện Biên Phủ - Phường Trường An - TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.6263091657606!2d107.57986305071734!3d16.443794533602162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1513e0b8feb%3A0xace117622cad4ffd!2zMjk3IMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524405827!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG TÂM TRINH","web_address":"04 Trần Phú, An Cựu, TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.3863372595233!2d107.58985975071747!3d16.45596403327199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1412b8f299b%3A0xfefef27d033e4ae3!2zNCBUcuG6p24gUGjDuiwgQW4gQ-G7sXUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBIdeG6vywgVGjhu6thIFRoacOqbiBIdeG6vywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524421244!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG NHI ANH","web_address":"80 Minh Mạng - Thủy Xuân - TP Huế, HUẾ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.8555600774284!2d107.57794395071735!3d16.432160533917557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a3fc1d85922b%3A0x4a3dda9fe11465e2!2zODAgTWluaCBN4bqhbmcsIFRo4buneSBYdcOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524458010!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG THÀNH MAI","web_address":"Đập Đá - Vỹ Dạ - TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.044646504824!2d107.59299375071767!3d16.473276832801975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1224be9cd4b%3A0x17b2066303fc09f1!2zQ-G6p3UgxJDhuq1wIMSQw6EsIFbhu7kgROG6oSwgVHAuIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524478146!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG ANH BÉ","web_address":"322 Điện Biên Phủ, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.688630817918!2d107.57981535071731!3d16.440632633687827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a156eeb1a16d%3A0xc14ea19e86345f01!2zMzIyIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524496082!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH NGA","web_address":"Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14891.350122222757!2d105.94152077587904!3d21.07915029633802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a819d867fd53%3A0xfcaaef3c0d944343!2zTmluaCBIaeG7h3AsIEdpYSBMw6JtLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524561570!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOA LÂM","web_address":"Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14900.754590440732!2d105.92819772586185!3d20.985073809802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135af3afcae3191%3A0x79a5a92d4b91b783!2zxJBhIFThu5FuLCBHaWEgTMOibSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524576563!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HƯƠNG","web_address":"số 12 nhà A, TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6526641020605!2d105.79627065076234!3d21.046579392476247!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab3b48ad2bc9%3A0x90e309f136fedba1!2zQW4gUGjDuiwgMjQgSG_DoG5nIFF14buRYyBWaeG7h3QsIE5naMSpYSDEkMO0LCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524653754!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BRASLER","web_address":"Lô 06-7, Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7446.009787739664!2d105.94694499699796!3d21.072466755004392!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8141a0c3af7%3A0xf93954a3fb801a86!2zS2h1IGPDtG5nIG5naGnhu4dwIE5pbmggSGnhu4dwLCBOaW5oIEhp4buHcCwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524676314!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG HẢI","web_address":"100 Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.912714739617!2d105.76874555074879!3d19.801297833852377!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f80528afb123%3A0x7bac0152e85729c9!2zMTAwIFBoYW4gQuG7mWkgQ2jDonUsIFAuIEJhIMSQw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524721882!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN ĐẠT","web_address":"PHỐ TÂNG, THANH LIÊM, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.6341126819725!2d105.94322997594556!3d20.49522785898575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d05dda8610b7%3A0xeb7f00d3bee3b4d9!2zVGhhbmggTGnDqm0sIFRoYW5oIELDrG5oLCBUcC4gUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615796721806!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÍCH NHÀN","web_address":"Duy Ninh, Khỏi Nghĩa, Tiên Lãng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7462.901066799317!2d106.52853364698242!3d20.73252557845853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358a753823130d%3A0x92815bafca7cbb1b!2zTmluaCBEdXksIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615797256025!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÍCH NHÀN","web_address":"Duy Ninh, Khỏi Nghĩa, Tiên Lãng,Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29852.045894478808!2d106.54513107896972!3d20.730286097144187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75968a47decd%3A0x104249afda9c4c2e!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615799035864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOÀI CHƯƠNG","web_address":"Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14928.46441649052!2d106.55614127581137!3d20.705509399507896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7509f2cea4ef%3A0x45ddfbb5c2b312ba!2zQuG6oWNoIMSQ4bqxbmcsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615799258543!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},

 {"name":"ĐẠI LÝ BAN HÒA","web_address":"99 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8237233781074!2d105.74928701533187!3d20.99970209414454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134536ea10dc59b%3A0xe62c34f071f5d89d!2zOTkgxJAuIFTDonkgTeG7lywgxJBhaSBN4buXLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615971879480!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ THẢO NGUYÊN","web_address":"49 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1812313228165!2d105.76577861533173!3d20.98537119463306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533a305f3163%3A0x24c601f1e862a08a!2zNDkgTmdvzKNjIMSQYcyjaSwgxJBhaSBN4buFLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615972897404!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}

Hệ thống đại lý