icon icon icon

Danh sách đại lý tôn Olympic 2

Đăng bởi NGUYỄN MINH TUẤN vào lúc 02/03/2021

{"name":"ĐẠI LÝ MỸ ẤN","web_address":"Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29695.38415733001!2d107.9291749545826!3d21.510735013852734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b514b94a87ed7%3A0x6862099a6fdb912b!2zTmluaCBExrDGoW5nLCBNw7NuZyBDw6FpLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614674726563!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOMONGCAI","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN KHOA","web_address":"Đối diện ngân hàng Nông Nghiệp, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29850.907920040885!2d106.38533586487372!3d20.736056268415595!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358c543724e8f3%3A0xd2c4417cb3db31f9!2zVGjhu4sgdHLhuqVuIE5pbmggR2lhbmcsIE5pbmggR2lhbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658263992!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỘNG NGA","web_address":"Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29830.74999906846!2d105.98968081496912!3d20.838015114871315!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ba4f114406d3%3A0xb4370e8aef69313f!2zRMOibiBUaeG6v24sIEtob8OhaSBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658328247!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENKHOAICHAU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOA TÚ","web_address":"Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59672.09835124608!2d106.05302044930474!3d20.811258113144227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135bc3d9419895b%3A0x88c5c4cb98c73ec9!2zw4JuIFRoaSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658365129!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANTHI","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG YẾN","web_address":"Trương Xá, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14919.911900029929!2d106.03480339247665!3d20.792178929117593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b9454cbf01fb%3A0x93c5ee9942b8f41c!2zVHLGsMahbmcgWMOhLCBUb2FuIFRoYW5nLCBLaW0gxJDhu5luZywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658424503!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENKIMDONG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẬU PHÁT","web_address":"Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29830.749999068463!2d105.98968081496913!3d20.838015114871308!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ba4f114406d3%3A0xb4370e8aef69313f!2zRMOibiBUaeG6v24sIEtob8OhaSBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658448407!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENKHOAICHAU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG","web_address":"Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29821.6051239903!2d106.02145651501245!3d20.884113063272547!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135bb39c519f093%3A0xb2385445df26a4ab!2zdHQuIFnDqm4gTeG7uSwgWcOqbiBN4bu5LCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658485303!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENYENMY","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỊNH MIỀN","web_address":"Ba Hàng, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7467.175897626751!2d106.09671950497523!3d20.645645745098722!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c10fb9a32cbd%3A0x46e827ce4b5ad572!2zQmEgSMOgbmcsIFRo4bunIFPhu7ksIFRwLiBIxrBuZyBZw6puLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658548354!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT","web_address":"Phố Nối, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59624.633471319954!2d106.02197104975855!3d20.93083514656046!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a49c3c7353dd%3A0xb5301abb2adcafd8!2zUGjhu5EgTuG7kWksIFnDqm4gTeG7uSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658587602!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÔN THANH","web_address":"25 Phan Đình Phùng, Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.4894656278834!2d106.0475999796751!3d20.649656486272473!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6c500af60e5%3A0x121838c0a07f8aeb!2zMjUgUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCBNaW5oIEtoYWksIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658623193!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG HẰNG","web_address":"Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29802.559481190776!2d105.93398421510253!3d20.979808659960955!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135af414f9e4b17%3A0x43e013b48cc7b373!2zS2nDqnUgS-G7tSwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658675910!5m2!1svi!2s", "district_code":"GIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH PHÁT","web_address":"Phố chợ Đông Tảo, Khoái Châu, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.6032433315636!2d105.95362737967854!3d20.888036286142896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ba3fffffffff%3A0x5fc5e22121228ef3!2zQ2jhu6MgxJHhuqd1IG3hu5FpIE7DtG5nIHPhuqNuIMSQw7RuZyBU4bqjbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658713766!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THƠM SÁCH","web_address":"Làng Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.258819754065!2d106.01685667967993!3d20.982259786092058!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a42d1b7752c5%3A0xdb4e71c1ccbe3697!2zxJDDrG5oIGzDoG5nIE5n4buNYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658743800!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENVANLAM","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ LUÂN VÂN","web_address":"Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14973.955111719239!2d106.39337673584409!3d20.238553965869684!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313606f320e1c08f%3A0x5054971e4f94f940!2zR2lhbyBZ4bq_biwgR2lhbyBUaHXhu7csIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614744605518!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DỤNG LAN","web_address":"Trường Cấp 3, Hoàng Văn Thụ, Huyện Vụ Bản, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3740.0998554434213!2d106.08038351532554!3d20.378772315023674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135df2147c0973d%3A0x9acaab10ddb334d3!2zVHLGsOG7nW5nIFRIUFQgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6U!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614744796031!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUBAN","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH THUẬN","web_address":"Số 6, Đỗ Mạnh Đạo, P.Trường Thi, TP.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.9137117788014!2d106.15733021532597!3d20.427631813402!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e755e7bf5aa9%3A0xe047bd70b8725d9c!2zNiDEkOG7lyBN4bqhbmggxJDhuqFvLCBM4buZYyBIb8OgLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614744895995!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ AN PHÊ","web_address":"Số nhà 02B, TT. Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14966.582785624574!2d106.26712563585617!3d20.314927355279917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2086a9bf605%3A0x2f9c130847a906ff!2zdHQuIEPhu5UgTOG7hSwgVHLhu7FjIE5pbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745026475!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRUCNINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUẢNG YÊN","web_address":"Tân Giang, Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.3667279069823!2d106.25841376532503!3d20.326463266755976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2042b7e1b29%3A0xad53534549a8e0cf!2zVMOibiBHaWFuZywgTmFtIFRoYW5oLCBOYW0gVHLhu7FjLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745209923!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMTRUC","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHONG THAO","web_address":"QL10, Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119638.69072808919!2d106.19436467881638!3d20.436049455825316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a880c03db2029%3A0x8dd228725e3434ee!2zUUwxMCwgS2jDoW5oIEFuLCBZw6puIEtow6FuaCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745348251!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÙNG HOA","web_address":"Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14976.13447703588!2d105.85291423584047!3d20.215923969000958!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367c8855d74943%3A0xd72a9b8614398026!2zU8ahbiBIw6AsIE5obyBRdWFuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745441227!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VŨ THẮNG","web_address":"Số 13, Nam Dân, TT.Phát Diệm, H.Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3747.0339427577537!2d106.0848588153227!3d20.090867924506618!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366c387be9ebb1%3A0x10769ee8d1941d36!2zQ2jhu6MgS2ltIFPGoW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745593596!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY NHẶT","web_address":"Xóm 9, Cồn Thoi, H.Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3749.4277277637207!2d106.06340646532183!3d19.990555177781204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366a1f93145c07%3A0xcd2f4676c4f5e8bc!2zeMOzbSA5LCBD4buTbiBUaG9pLCBLaW0gU8ahbiwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745747506!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUỆ TÚ","web_address":"Trường yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29938.85196270121!2d105.88749035376712!3d20.28550598385622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367914a22084f5%3A0x6a1e7b77f1877a09!2zVHLGsOG7nW5nIFnDqm4sIEhvYSBMxrAsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747100831!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÁI HÒA BÌNH","web_address":"TT. Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29938.85196270121!2d105.88749035376712!3d20.28550598385622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670264626942b%3A0x7f2a74b9f68c0be!2zVFQuIFnDqm4gVGjhu4tuaCwgWcOqbiBNw7QsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747210423!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENMO","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG THÀNH AN","web_address":"Liêu Trung, Đông Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14965.759131317602!2d105.72379468585756!3d20.323442904097053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313681aa81628269%3A0x44c348fea7943b9!2zxJDDtG5nIFBob25nLCBOaG8gUXVhbiwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747336346!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM THẮM","web_address":"Số 332 Thống Nhất, TT.Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14965.759131317602!2d105.72379468585756!3d20.323442904097053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747439958!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẬU THANH","web_address":"Khánh Ninh, Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29923.575938960017!2d105.59241580381777!3d20.364451860520017!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313682bbc43280c1%3A0xa70d3962594b653a!2zWcOqbiBM4bqhYywgWcOqbiBUaHXhu7csIEjDsmEgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614753808148!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHUY","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG LỊU","web_address":"Đỉnh Cun, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3730.8398932359387!2d105.32803056532926!3d20.75728250236536!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313414bc2cf3233f%3A0x3c01c402e598a0a6!2zQ3VuLCBUaHUgUGhvbmcsIFRwLiBIw7JhIELDrG5oLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754273184!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCAOPHONG","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHOA THÚY","web_address":"Số 29, Phố Ngọc, Trung Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.1833426203966!2d105.3456862153304!3d20.86465909873507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346bd9dc1d98f9%3A0x864560706405894f!2zVHLhuqFtIFjEg25nIFBo4buRIE5n4buNYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754411984!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKYSON","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẬP THẢO","web_address":"La Văn Cầu, Thượng Cốc, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.4090953634288!2d105.36345715819272!3d20.51367800869741!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313418deb6f6c881%3A0x84443b2ede8f2bf5!2zTGEgVsSDbiBD4bqndSwgTOG6oWMgU8ahbiwgSMOyYSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754693880!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLACTHUY","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ CÚC VINH","web_address":"97 Lê Thánh Tông, Hưu Nghị, Tân Thịnh,TP.Hòa Bình, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.0457540104403!2d105.33925531533016!3d20.82985879991366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346ba3ec491a37%3A0xbb96cf2ede22384e!2zOTcgTMOqIFRow6FuaCBUw7RuZywgVMOibiBUaOG7i25oLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754828128!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHOABINH","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TẬP CHÍNH","web_address":"Khu 1B, Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29873.531129082163!2d105.25691970398424!3d20.621054184187468!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313410f324a2a2e7%3A0x547b6e7412f58bff!2zTcaw4budbmcgS2jhur9uLCBUw6JuIEzhuqFjLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614755292705!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANLAC","province_code":"HOABINH"}, {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU XIÊM","web_address":"434 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5831092649823!2d105.8112466796804!3d21.009341986077462!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9dbc554a1d%3A0x7c037665f8bd58be!2zNDM0IMSQLiBMw6FuZywgVHJ1bmcgSG_DoCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680100663!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA CHÍNH","web_address":"Số 24 dãy D khu tt viện 354- tổ 22, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29794.025950364197!2d105.7755731651429!3d21.022550758485064!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab5071d33a85%3A0x11b2ab7b4c1f1b61!2zWcOqbiBIb8OgLCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680203418!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP THỌ HOÀN","web_address":"168 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.984595947066!2d105.81876477968008!3d20.99325458608602!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8e83d90f9f%3A0x43eda67ad9633da6!2zMTY4IE5nw7UgMSAtIELDuWkgWMawxqFuZyBUcuG6oWNoLCBLaMawxqFuZyDEkMOsbmgsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680254333!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LAN SÁU","web_address":"Ngõ 120 Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.208623321622!2d105.83565647967997!3d20.9842727860909!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5da034ee57%3A0x6d105761809da133!2zMTIwIMSQ4buLbmggQ8O0bmcsIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaSAxMDAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680354159!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU VƯƠNG","web_address":"99 Đường Trường Chinh, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8616834796558!2d105.83652087968011!3d20.99818088608342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7ac30fdcf5%3A0xd91faa8432045801!2zOTkgVHLGsOG7nW5nIENoaW5oLCBQaMawxqFuZyBMaeG7h3QsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680310431!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}

Hệ thống đại lý