{"total":403,"stores": [{"name":"ĐẠI LÝ THÉP LONG GIANG","web_address":"Số nhà 48, Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP . Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238168.84217977474!2d105.68966135857252!3d21.136945598471428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500e3ed5ed4bd%3A0x2c3951b408229db3!2zU2nDqnUgdGjhu4sgxJBp4buHbiBtw6F5IFhBTkg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614913760268!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP ĐỨC NAM","web_address":"Tổ Dân Phố Dộc, Phường Tây Mỗ , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8311873021476!2d105.74163731515397!3d20.99940299415517!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345373cd67fbc3%3A0x3fd2e772b771aa41!2zVHLGsOG7nW5nIG3huqdtIG5vbiBUw6J5IE3hu5cgQQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914830866!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP NGUYỄN THÀNH","web_address":"Ngã 4 trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2834387698354!2d105.9358544151543!3d21.02134199340689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8c2667df02f%3A0x6aa2fa0556d0c0ff!2sFPT%20Shop!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914851317!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH TUẤN","web_address":"A7 Điểm công nghiệp cơ kim khí, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14897.863478835305!2d105.61246123312411!3d21.014037506762296!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c7aaaaaaab%3A0x23e0a5ef9af44660!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBjxqEga2ltIGtoacyBIMSQYcyjaSBUaGHMgG5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914905724!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP CƯỜNG LINH","web_address":"A7 Điểm công nghiệp cơ kim khí, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119551.40586866888!2d106.01151466251851!3d20.547940556583043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c369b8e39a6d%3A0x3d67a955832ca5cc!2zTMO9IE5ow6JuLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615804227462!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP TRƯỜNG PHÁT","web_address":"Ngọc hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59629.307050095966!2d105.80885349137596!3d20.91909010526674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8cb572cf15%3A0x565de33d907fc338!2zTmfhu41jIEjhu5NpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914943244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHƯƠNG ĐÔNG","web_address":"Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59580.963195662305!2d105.70752399174177!3d21.04027907343239!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134548cc813331b%3A0x9c7e53e5b23f1a5c!2zWHXDom4gUGjGsMahbmcsIE5hbSBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914970028!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP ÁI DUÂN","web_address":"Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59580.901974789165!2d105.70752396551283!3d21.040432120091516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b5e68e53e5%3A0xb903a009c4812658!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgUGlubW9iaWxl!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915046492!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP TUẤN KHOA","web_address":"Huyện Ninh Giang, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238780.30137937586!2d106.19605588866281!3d20.75313632465778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135920d4737e5d9%3A0x1af2b273033aabc6!2zTmluaCBHaWFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915061647!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP HÙNG HƯƠNG","web_address":"Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915075685!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP HÙNG HƯƠNG","web_address":"Huyện Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238504.53031743696!2d106.32935134762974!3d20.92706846556647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313586c3205c9d1b%3A0xb9edfafb46fb75a5!2zS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915089143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP KIM TÍN","web_address":"Huyện Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238504.53031743696!2d106.32935134762974!3d20.92706846556647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313586c3205c9d1b%3A0xb9edfafb46fb75a5!2zS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915089143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP THÚY LOAN","web_address":"Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915103092!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP THÚY LOAN","web_address":"Thị Trấn Gia Lộc, Thành phố Hải , Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915103092!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ LIÊN KẾT","web_address":"Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14888.448819490317!2d106.37840497577497!3d21.108092343306016!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135790a57e6f96f%3A0xbc3789cd723ce334!2zU2FvIMSQ4buPLCBUeC4gQ2jDrSBMaW5oLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915171764!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCHILINH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TIẾN THÀNH","web_address":"Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119419.21065564494!2d106.52729587658973!3d20.716301354284383!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a749a29acd85d%3A0x6eaca27636f4b3f9!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915350640!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THẬP THẢO","web_address":"Lạc Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239179.59595204657!2d105.2906988816932!3d20.49879743593125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31342204d2078a7b%3A0xa09e57591d6dfa69!2zTOG6oWMgU8ahbiwgSMOyYSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915526655!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLACSON","province_code":"HOABINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THANH THUẬN","web_address":"Khu Cn Hòa Xá, Mỹ Xá, TP. Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4643.5078994787755!2d106.14489421586342!3d20.41740171016927!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135de0f550738ed%3A0x684a4b3f5c11eaa8!2zS0NOIEjDsmEgeMOh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915679281!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN DUNG","web_address":"Huyện Hoa Lư, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119782.77162608513!2d105.86237681954819!3d20.250056706184463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367a2f0e13520d%3A0x7a0b9bd9fbca7633!2zSG9hIEzGsCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915886542!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG THÀNH AN","web_address":"Huyện Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239478.7778185973!2d105.57459036965311!3d20.306230723917157!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313681125c31c09b%3A0xe5295a6d3897c966!2zTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915964896!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THỦY NHẶT","web_address":"Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14997.71788406367!2d106.07593062551939!3d19.990481950053727!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366a3fd298a853%3A0x4985ccd4f61e7e18!2zQ-G7k24gVGhvaSwgS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916049056!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH TUYẾT","web_address":"Huyện Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119828.8838155068!2d106.00742576865788!3d20.19018430223528!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367230528b0505%3A0x2146391ca631e8eb!2zWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916158907!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TRỌNG LẬP","web_address":"Thị Xã Tam Điệp, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119828.8838155068!2d106.00742576865788!3d20.19018430223528!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313664d9d0e8493d%3A0xedc0137395591c28!2zVHAuIFRhbSDEkGnhu4dwLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916250230!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATAMDIEP","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HUỆ TÚ","web_address":"Huyện Hoa Lư, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119782.77162608513!2d105.86237681954819!3d20.250056706184463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367a2f0e13520d%3A0x7a0b9bd9fbca7633!2zSG9hIEzGsCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916329823!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ NGHĨA LOAN","web_address":"Đẩu Long, TP. Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14971.926173076847!2d105.95694706977541!3d20.259600200000005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313679f9aecdcea1%3A0xbe9a4f290e95300c!2zQ2jDuWEgxJDhuql1IExvbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916429623!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ GIA HUỆ","web_address":"Huyện Yên Mô, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119876.64770420984!2d105.92687636773638!3d20.127987401893005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366fbc5bc66693%3A0x580b78d32a31b595!2zWcOqbiBNw7QsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916507079!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENMO","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN ĐÔNG","web_address":"Ba Sao, H.Kim Bảng, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59778.28011071553!2d105.76519237193544!3d20.541349358694397!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d2a38cfcee59%3A0x7f7b8072e3a57005!2zQmEgU2FvLCBLaW0gQuG6o25nLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916585726!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMBANG","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ HÀ THẮNG","web_address":"Huyện Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239882.26739768594!2d105.95244340345748!3d20.043721964460378!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366b8df89ac483%3A0xd998f1734a7d2a4b!2zS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916781438!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TÔN NAM Á","web_address":"Quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59607.064053925664!2d105.82291887356588!3d20.974932167841178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac398657c2ad%3A0xe0a5e23eaaed780!2zSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930028911!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP QUỐC TẾ HCT","web_address":"Thôn Vĩnh Lộc , Xã Phùng Xã , Huyện Thạch Thất , TP.Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045687!2d105.61638952388523!3d21.02147010882418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930154059!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ TUYỂN QUẾ","web_address":"Thôn 2 , Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , TP.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045687!2d105.61638952388523!3d21.02147010882418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930154059!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP TRƯỜNG AN","web_address":"Thôn 2 , Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , TP.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045687!2d105.61638952388523!3d21.02147010882418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930154059!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP NHUẬN HƯNG","web_address":"Cầu Nguyễn, Huyện Đông Hưng, TP.Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3735.6817595694147!2d106.3537073646869!3d20.56019795898499!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f1dc84d9c4d9%3A0x4de7a7085faa39d6!2zQ-G6p3UgTmd1eeG7hW4sIHR0LiDEkMO0bmcgSMawbmcsIMSQw7RuZyBIxrBuZywgVGjDoWkgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930392258!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP LONG PHÚ","web_address":"Đường Trần Phú, TP.Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.832040863385!2d105.77418491467635!3d19.80471743380854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f8015b3ff20b%3A0xefdd794868d30236!2zVHLhuqduIFBow7osIFRwLiBUaGFuaCBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930503770!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP TOẢN HUẤN","web_address":"Thị Trấn Chuối, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d240522.43912029683!2d105.54268492786498!3d19.620323199497484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313703dc8a1d9881%3A0xbb6d10a44f1f1784!2zQ-G6p3UgQ2h14buRaSBOw7RuZyBD4buRbmcgVGhhbmggSMOzYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930718051!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNONGCONG","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP VIỆT THẮNG","web_address":"Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, TP. Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7503.682125339667!2d105.45880172382104!3d19.888932085434735!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136e9030546b8c9%3A0xaf4be9b7b00efb4e!2zU2FvIFbDoG5nLCBUaOG7jSBYdcOibiwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930815742!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHOXUAN","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH VỸ","web_address":"Thị Trấn Đông Khê, Huyện Đông Sơn, TP. Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15012.69522770419!2d105.67358472548464!3d19.832597471606928!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f0b22aac1dfd%3A0x779f52e9b28ed36c!2zxJDDtG5nIEtow6osIMSQw7RuZyBTxqFuLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930922715!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGSON","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ BÀN QUYỀN","web_address":"Khu dịch vụ, cụm công nghiệp Châu Khê, phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14887.33905872927!2d105.92082723598756!3d21.11915279169548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507a3d1e0eb1b%3A0xeebc741e204a96f8!2zQ2jDonUgS2jDqiwgVOG7qyBTxqFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613957760106!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ VÒNG HƯỜNG","web_address":"Phường sông bằng - Thành Phố Cao Bằng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29453.673651857396!2d106.25737305540748!3d22.66462820022013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ca6447103656f1%3A0x8ae4c91fb904209a!2zU8O0bmcgQuG6sW5nLCBUcC4gQ2FvIELhurFuZywgQ2FvIELhurFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613958012286!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAOBANG","province_code":"CAOBANG"},{"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG NGỌC","web_address":"Ngã 4 Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14879.006662000758!2d105.84367223600142!3d21.202021879777!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dd7d6d4531%3A0x22b0b829f7b1d657!2zUGjhu6cgTOG7lywgU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613958190952!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ VẠN LỢI","web_address":"Cầu Đa Phúc, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1858.2731258859458!2d105.86893555819483!3d21.32893844495853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351c874b151b79%3A0xa2cdf48860ae8429!2zY-G6p3UgxJBhIFBow7pjLCBUcnVuZyBHacOjLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979118035!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG LOAN","web_address":"Phố Cà, Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.172937772126!2d105.91751576532593!3d20.41696336375643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d6e176adc60d%3A0x6c5474247722b7e5!2zUGjhu5EgQ8OgLCBUaGFuaCBOZ3V5w6puLCBUaGFuaCBMacOqbSwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979372993!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHLIEM","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN ĐẠT","web_address":"KM19, quốc lộ 32, Thôn Thượng Thụy, Xã Đức thượng, Huyện Hoài Đức, Hà nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d25051.368861246494!2d105.77534548715755!3d21.03635638969056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454f72e82ae49%3A0xa8e7e5fc632096a3!2zUUwzMiwgxJDhu6ljIFRoxrDhu6NuZywgSG_DoGkgxJDhu6ljLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979552466!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG PHÁT","web_address":"Khu Dược Liệu - Thôn Áng Phao - Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.72637230897!2d105.76392171532984!3d20.802355000843708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344b396b1fdf65%3A0x28c009505987ed34!2sthon%20angphao!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979755641!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HÀ BÌNH","web_address":"Hoàng Mai, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14875.43977004455!2d106.09814633600745!3d21.237401774676375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350d97b6507d15%3A0x9c27f6c52016e36d!2zdHQuIE7hur9uaCwgVmnhu4d0IFnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734139386!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ HỒNG QUÂN","web_address":"CCN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.538394790129!2d106.07394891533323!3d21.13096178965651!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350bce0153433f%3A0x834005325bdb8b1d!2zVUJORCBQaMaw4budbmcgSOG6oXAgTMSpbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734288001!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TRẦN VUI","web_address":"Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237842994!2d105.8297215543363!3d21.15041217439776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734514807!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH PHÁT BCT","web_address":"Số nhà 23, ngách 59, ngõ 100 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.415154000676!2d105.83576131533194!3d21.01606839358634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abded237df7d%3A0x9fedd1f3ef00515a!2zUGjhu5EgY2jhu6Mga2jDom0gdGhpw6pu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734746400!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ KHOA THÚY","web_address":"Trung Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29826.25990648275!2d105.34108150414217!3d20.86066116224707!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346bd34049959b%3A0x656511d3e29d1959!2zVHJ1bmcgTWluaCwgS-G7syBTxqFuLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734830815!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKYSON","province_code":"HOABINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THIÊN AN","web_address":"Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7405.766385329085!2d106.76464712647505!3d21.862040799482926!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b54e61b5249273%3A0x3802669e6c6da5f1!2zVFQuIENhbyBM4buZYywgQ2FvIEzhu5ljLCBM4bqhbmcgU8ahbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734985952!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCAOLOC","province_code":"LANGSON"},{"name":"ĐẠI LÝ THANH SƠN","web_address":"Số 303 Trường Trinh,Phương Quang Trung,Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.77017414508!2d106.17239531532606!3d20.433536813205674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e745ec0df887%3A0x481d78d487c2edb8!2zMzAzIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgTOG7mWMgVsaw4bujbmcsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735116039!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ PHONG THAO","web_address":"Huyện Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59914.468887502415!2d106.0424469850145!3d20.190114141179425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367230528b0505%3A0x2146391ca631e8eb!2zWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735225914!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ VŨ THẮNG","web_address":"Huyện Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59914.468887502415!2d106.0424469850145!3d20.190114141179425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366b8df89ac483%3A0xd998f1734a7d2a4b!2zS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735327143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ MỸ ẤN","web_address":"Tổ 4, Khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.318484091698!2d107.96765511533737!3d21.53439867569886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b541c7531cc63%3A0x58a3f503cc57735d!2zTMOqIEjhu5NuZyBQaG9uZywgxJDDtG5nIEjGsG5nLCBRdeG6o25nIFTDonksIE3Ds25nIEPDoWksIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735447272!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOMONGCAI","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ NHU NGOAN","web_address":"Xã Thanh Xương, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29727.41144573826!2d103.01927075447438!3d21.353396912299985!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312d083aed03d5a3%3A0x41799f7f451ea165!2zVGhhbmggWMawxqFuZywgVHAuIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIMSQaeG7h24gQmnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735550464!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHODIENBIENPHU","province_code":"DIENBIEN"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÚ THÀNH","web_address":"Thôn Vĩnh Lộc , Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045968!2d105.61638952643932!3d21.021470108818555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735675441!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ KHÔI NGUYÊN","web_address":"Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045968!2d105.61638952643932!3d21.021470108818555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735675441!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ TRUNG CƠ","web_address":"Huyện Phú Lương, Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237145.46178437708!2d105.58439556710017!3d21.764858396579385!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d428f3521a47%3A0xd06e1f913f35813d!2zUGjDuiBMxrDGoW5nLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735847401!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHULUONG","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH THIÊM","web_address":"Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120076.45467284927!2d105.79135307277396!3d19.865780719389527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365968a09fe4af%3A0xfdd23203c9c636f3!2zSG_hurFuZyBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736013472!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOANGHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÙNG HƯNG","web_address":"Số 156, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.111122621756!2d104.98797801535187!3d22.835377929027693!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc78346a24af5f%3A0x2566c123f8b5cf3e!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIE5n4buNYyBIw6AsIFRwLiBIw6AgR2lhbmcsIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736149304!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ TRỌNG TÍN","web_address":"Số 156, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.111122621756!2d104.98797801535187!3d22.835377929027693!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc78346a24af5f%3A0x2566c123f8b5cf3e!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIE5n4buNYyBIw6AsIFRwLiBIw6AgR2lhbmcsIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736149304!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ HƯNG HÀ","web_address":"Số 156, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3703.9595514850766!2d105.1880085153406!3d21.820493665652943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134ade7dc32710f%3A0x8f11b61efb684471!2zxJDGsOG7nW5nIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwg4bu2IExhLCBUcC4gVHV5w6puIFF1YW5nLCBUdXnDqm4gUXVhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736334416!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTUYENQUANG","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ SÔNG MÃ","web_address":"Thị Trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, TP Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14977.046102459539!2d105.45994158583896!3d20.20645067031084!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313699faa3396af1%3A0xdbbbe78be0b37ac7!2zdHQuIEPhuqltIFRo4buneSwgQ-G6qW0gVGh14bu3LCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736910657!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ HƯNG ANH","web_address":"Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, TP Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29993.662031945194!2d105.82916355358594!3d19.999793417728164!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313660e3e96296eb%3A0x8992fc7c83a51442!2zdHQuIEjDoCBUcnVuZywgSMOgIFRydW5nLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737024968!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG HẰNG","web_address":"Cầu Chùa, Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH PHÁT","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ HÀO NGỌC","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ THUẬN HUYỀN","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ HẬU AN","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ HẢI TƯỜNG","web_address":"Văn Lâm, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59610.002732907466!2d106.01469398707235!3d20.967562622475477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a413b0cea225%3A0xb895ed9de63b848c!2zVsSDbiBMw6JtLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737424809!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANLAM","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ SINH NGỌC","web_address":"Phù Ninh, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118825.32994065678!2d105.23471389019059!3d21.45707364433493!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349699a106df97%3A0x9290c8df6a7a02f8!2zUGjDuSBOaW5oLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737512879!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUNINH","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH TUẤN","web_address":"Cẩm Khê, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118884.13605423893!2d105.02028243936226!3d21.38481481299223!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349ce609aae285%3A0xacd51c9f8a6b539a!2zQ-G6qW0gS2jDqiwgUGjDuiBUaOG7jSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737720474!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCAMKHE","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ LUÂN LỊCH","web_address":"Yên Lập, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237787.74246703697!2d104.88379054798435!3d21.37283011523904!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313362afa30194a7%3A0xf68cc521d1615f37!2zWcOqbiBM4bqtcCwgUGjDuiBUaOG7jSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737780688!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENLAP","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ HOA TRÍ","web_address":"Cát Lem, Đoan Hùng, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3707.5646759037736!2d105.07519851533898!3d21.680785370573968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134a7004b6d2ad7%3A0x9a019c9bd9f7287c!2zQsawdSDEkWnhu4duIGPDoXQgbGVt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738005480!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG BÌNH","web_address":"Cát Lem, Đoan Hùng, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3707.5646759037736!2d105.07519851533898!3d21.680785370573968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134a7004b6d2ad7%3A0x9a019c9bd9f7287c!2zQsawdSDEkWnhu4duIGPDoXQgbGVt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738005480!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN TÌNH","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ TÚ HÀ","web_address":"Phường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14865.340779779344!2d105.39257533602432!3d21.337269860239395!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313492b2c2d3ad1d%3A0x37fbe2dda4bdb37f!2zROG7r3UgTMOidSwgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738231944!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ MINH NAM","web_address":"Lâm Thao, TP.Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14866.928460822011!2d105.27932168602169!3d21.321598962508624!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348e3ddc6958a1%3A0xabc9e9e4cf3cb8b5!2zdHQuIEzDom0gVGhhbywgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738324275!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ VINH TIỂN","web_address":"Huyện Đô Lương, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120779.45121558168!2d105.27975796320199!3d18.915548218072598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139e1d6c848622d%3A0xd52b99034afa24fd!2zxJDDtCBMxrDGoW5nLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738418689!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOLUONG","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ HƯƠNG THÔNG","web_address":"Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d242230.61453449624!2d105.18814746898795!3d18.44496635797249!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313996bbba833843%3A0xe7268c7c4d3c723f!2zSMawxqFuZyBTxqFuLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738521192!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUONGSON","province_code":"HATINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HỒNG XUÂN","web_address":"Đường Nguyễn Văn Linh, P. Bạch Sam, H. Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.8973533140875!2d106.120347415331!3d20.91644899697783!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a2e8a8733faf%3A0xd0fbbfd669627567!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBOaOG7sWEgQW4gUGjDuiBWaeG7h3Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738867896!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ QÚY CHI","web_address":"Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29759.783979863165!2d104.0846656543653!3d21.1932316113363!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3132576f8b39f491%3A0xbb8735533c6b5eea!2zSMOhdCBMw7N0LCBNYWkgU8ahbiwgU8ahbiBMYSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739008166!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMAISON","province_code":"SONLA"},{"name":"ĐẠI LÝ KHÁNH HOÀI","web_address":"TT.Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.030327081724!2d105.55309550416636!3d20.89707470125816!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134450ad3c0c6ef%3A0x8f0464812ed41151!2zVFQuIFh1w6JuIE1haSwgQ2jGsMahbmcgTeG7uSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739118353!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HẰNG","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ MẠNH QUYÊN","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ SỸ HÀ","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ TIẾN THÀNH","web_address":"Số 252 Đường 354, Khu 4, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14926.02485999175!2d106.5539288359232!3d20.73026669709159!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75968a47decd%3A0x104249afda9c4c2e!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739425953!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIPHONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HƯƠNG TÀI","web_address":"Tổ Dân Phố Số 10, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.99842886165!2d106.17341668586046!3d20.34163490156863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e03d7a4acb69%3A0x4922ea95023ef480!2zTmFtIEdpYW5nLCBOYW0gVHLhu7FjLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739600548!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMTRUC","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH HIẾU","web_address":"Cầu Hai, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14845.654615953526!2d105.19623763322146!3d21.530675032122172!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313498084afccc83%3A0xed23ae45a171b8d1!2zQ-G6p3UgSGFpLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909353845!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP LÂM THỐNG","web_address":"Huyện Thanh Ba, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14845.654615953526!2d105.19623763322146!3d21.530675032122172!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313498084afccc83%3A0xed23ae45a171b8d1!2zQ-G6p3UgSGFpLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909353845!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHBA","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHÁT BIỂN","web_address":"Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59461.34018923254!2d105.36631059264988!3d21.337326421604228!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313492b2c2d3ad1d%3A0x37fbe2dda4bdb37f!2zROG7r3UgTMOidSwgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909455844!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP BẢO NGUYÊN","web_address":"Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15118.350979307495!2d105.65984133272221!3d18.682486724152763!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce6bbb2c493b%3A0xe1d1e2a6f9beeedb!2zTMOqIEzhu6NpLCBUcC4gVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909630402!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHÚ THÁI","web_address":"Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14902.30964208634!2d105.77157133311587!3d20.969479213126984!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532aeb0b90b3%3A0xe0a9ff42bb4905b1!2zTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909655571!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP DUY HIỂN","web_address":"Yên Dũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3719.182160418966!2d106.35073071515653!3d21.224623986438324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31357aaf59970551%3A0x76da267a52d78bc2!2zWcOqbiBEdcyDbmcsIEzhu6VjIE5hbSwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909701634!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNAM","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHÚ ĐỨC","web_address":"Chùa Dận, Đình Bảng, TX Tư Sơn, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.0861999928657!2d105.9405143151552!3d21.109129290405104!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507950310c65b%3A0xa98176d0e79effe!2zQ2jDuWEgROG6rW4gKOG7qG5nIFTDom0gdOG7sSk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912643458!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP VĨNH SÁNG","web_address":"Phố Ba Huyện , Phường Khắc Niệm , TP. Bắc Ninh , Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.8549073986665!2d106.0697626151559!3d21.15817168872312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350be386840d69%3A0x5975a3a35e217065!2zUGjhu5EgQmEgSHV54buHbiwgS2jEg8yBYyBOacOqzKNtLCBUcC4gQuG6r2MgTmluaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912788745!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP THANH LONG","web_address":"Thị xãTừ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4426.1133641603155!2d105.95717138339339!3d21.11642629556873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507c25793830b%3A0x85d80b2202ed85a!2zVHguIFThu6sgU8ahbiwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912840984!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP ĐỨC TRƯỜNG","web_address":"Số 75 khu 1-tt phố mới,Quế Võ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14883.627950292506!2d106.14086162987469!3d21.156099531988268!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b0db7903ec7%3A0x175204a7a31d956b!2zVGjhu4sgdHLhuqVuIHBo4buRIG3hu5tpIHF14bq_IHbDtSBi4bqvYyBuaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912981679!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÉP ZINCA","web_address":"Tầng 20 Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.864285874596!2d105.79223651515396!3d20.998076594200512!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8f8064667b%3A0x65f8f955fb2e87c1!2zVml3YXNlZW4gVG93ZXIgNDggdOG7kSBo4buvdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614913629247!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}] }