icon icon icon

{"total":403,"stores": [ {"name":"CTY TNHH TM DV HUYỀN MY","web_address":"Số 47 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3525040883314!2d106.32668941493112!3d20.93835448604748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b47550224a9%3A0x18e8c314cee674c6!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1501749570670","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"DNTN Tú Tài","web_address":"Số 75 Nguyễn Văn Trỗi, P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.185730513189!2d105.91265941437689!3d20.53958028626543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce29b79de82f%3A0x69744196139198b1!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496199327328","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"},{"name":"CH GTSP Hải Phòng","web_address":"Số 86 Điện Biên Phủ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2583175967056!2d106.67933731492973!3d20.861635886089072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7af40d9e4007%3A0x514692de27694afa!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717689817","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Công ty TNHH Ngân Thắng","web_address":"Số 291 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.921177417569!2d106.6993537149293!3d20.83488918610366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aa04b2a4737%3A0x6a881775aeebc509!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717511808","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"CH Ngân Thắng 3","web_address":"Số 226 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.5457092292536!2d106.62388131492905!3d20.809658986117498!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77339dbf291b%3A0x6c0dba1f7dffe547!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496200459784","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Cửa hàng Ant Tech Lý Tự Trọng","web_address":"Số 7B Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3787.138511807244!2d105.89166621489002!3d18.340964287513852!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e147e3a121d%3A0x2cd7bce1cd7dc91b!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498531564190","district_code":"THANHPHOHATINH","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa hàng Nina's Cafe","web_address":"16/34 Nguyễn Tri Phương, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a13ea8609ef9%3A0x754ecb7b7f0d42ae!2sNina's+Cafe!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331271775","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cửa hàng Chè Hẻm","web_address":"1 kiệt 29 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên–Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a16ba7456fa5%3A0x2f3cddaefe593767!2zQ2jDqCBI4bq7bQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331372535","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Little Italy Restaurant","web_address":"10 Nguyễn Thái Học, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a13d268bc191%3A0x6df07f4538f570e5!2sLittle+Italy+Restaurant!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331432046","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"An Phê","web_address":"Số 2B- Đường 21 B TT Cổ Lễ, Huyện Nam Trực, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.42493225841!2d106.26237791439584!3d20.32405691683775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e208a27141ab%3A0xa163bce7104fc7ce!2zU-G7kSAyQiwgMjEgxJDGsOG7nW5nIMSQaeG7h24gQmnDqm4sIHR0LiBD4buVIEzhu4UsIFRy4buxYyBOaW5oLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610181548215!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"NAMTRUC","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Tịnh Hương","web_address":"Chân Cầu Thần Lộ, Đội 2 Liêm Hải,Trực Ninh, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.2390060102916!2d106.29095471439537!3d20.290371917951045!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313609b69d3c02a5%3A0x2264824575ce0bfd!2zQ-G6p3UgVGjhuqduIEzhu5k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610182032452!5m2!1svi!2s","district_code":"TRUCNINH","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Hoàng Vũ","web_address":"Phố Mới, Xuân Sương, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.8158780693016!2d106.34146141439565!3d20.30788691737234!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2ab35f87ebf%3A0xede56e06ae6e4e3c!2zxJDGsOG7nW5nIExpw6puIFjDoyBN4bubaSwgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610183068382!5m2!1svi!2s","district_code":"XUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Hải Hương","web_address":"Xóm 1, Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7485.425173512271!2d106.35823682519833!3d20.270751279203598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313607ce735fe163%3A0x501e5839742265e8!2zVHLGsOG7nW5nIFRIQ1MgWHXDom4gVmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610184005540!5m2!1svi!2s","district_code":"XUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Dưỡng Nguyệt","web_address":"Xóm 5, Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7485.425173512271!2d106.35823682519833!3d20.270751279203598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313607ce735fe163%3A0x501e5839742265e8!2zVHLGsOG7nW5nIFRIQ1MgWHXDom4gVmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610184005540!5m2!1svi!2s","district_code":"GIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Đạt Đông Bình","web_address":"Đội 16, Tân Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59989.38674191466!2d106.13270669614528!3d19.99437977034438!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313615213d380cdd%3A0xcfbfb1ad531887d7!2zQsawdSDEkGnhu4duIMSQw7RuZyBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610184318022!5m2!1svi!2s","district_code":"NGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"CTY TNHH XD và Đầu tư Hồng Quân","web_address":"Thôn 11, Xã Trực Đạo, Trực Ninh, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3636.3491822590813!2d106.2554372864466!3d20.262885418573713!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313609a77552a8f3%3A0x3b0003f6c0be4dad!2zVFLhuqZOIMSQT0FOIE1PQklMRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610185023855!5m2!1svi!2s","district_code":"TRUCNINH","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Anh Khoa","web_address":"Xóm Mới, Đội 14, Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d935.4495919889383!2d106.05205828161952!3d20.30861142097112!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136766e2911a851%3A0x5c7910346cf0948b!2zRG9hbmggTmdoaeG7h3AgVMawIE5ow6JuIE7hu5lpIFnhur9u!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610185987021!5m2!1svi!2s","district_code":"YYEN","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Chinh Ngà","web_address":"Lạc Quần, Yên Ninh, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7485.579070206917!2d106.31907462269099!3d20.26756156025272!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136085ff59c8d3f%3A0x7aafb3775464e081!2zTOG6oWMgUXXhuqduLCB0dC4gWHXDom4gVHLGsOG7nW5nLCBYdcOibiBUcsaw4budbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610186117579!5m2!1svi!2s","district_code":"XUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Thiện Loan","web_address":"Phố Mới, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12595.292359771633!2d106.16308353355666!3d20.192256148196705!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360cdc36e17247%3A0x547fa66c459dfec4!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gWMOCWSBE4buwTkcgWFXDgk4gQ0hJ4buCTg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610186237470!5m2!1svi!2s","district_code":"NGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Anh Tuấn","web_address":"K18, đường 55, xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6294.324783789771!2d106.18837109970038!3d20.274260867951373!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa6120ffa3c3d3c26!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gSE_DgE4gSMOA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610186403745!5m2!1svi!2s","district_code":"NAMTRUC","province_code":"NAMDINH"},
{"name":"Hương Dũng","web_address":"Xóm 17, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3637.7791548725154!2d106.30493903675156!3d20.201765822322983!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x92181b5bbefc2093!2z4bumeSBCYW4gTmjDom4gRMOibiBYw6MgSOG6o2kgSMawbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610186517495!5m2!1svi!2s","district_code":"HAIHAU","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Hằng Phúc","web_address":"Đội 3, Bình Dương, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4418.621030228725!2d105.99508313216391!3d21.36616543232844!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xac384abcab006001!2zQ8O0bmcgVHkgQ1AgWEQgVsOgIEThu4tjaCBW4bulIFRoxrDGoW5nIE3huqFpIFF1YW5nIFZpbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610187303412!5m2!1svi!2s","district_code":"HIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},
{"name":"Nhà phân phối Tân Đại Phát","web_address":"Phố Mới, Trung Thành, Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4419.301848977212!2d105.93413518960986!3d21.343588181575647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351a46181c5e7b%3A0xbfb3baae64659277!2zQ8ahIHPhu58gTmjDtG0gS8OtbmggRHV5IFR1ecOqbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610188085572!5m2!1svi!2s":"HIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},
{"name":"Long Lan","web_address":"Bãi Tre, Ngã Tư khánh Hòa, Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d10512.723353814657!2d106.01258259250757!3d21.31856273567648!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351100dfade06f%3A0xe0648c7b29436989!2zQ8O0bmcgdHkgY-G7lSBwaOG6p24gYmFvIGLDrCBIw7JhIFBob25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610188518926!5m2!1svi!2s":"HIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},
{"name":"Nhật Yến","web_address":"Gò Pháo, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7433.1721220189465!2d105.90275282276038!3d21.327366637476857!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351b74bf8f2a25%3A0x2cec3db1259b4df6!2zU8OibiBiw7NuZyDEkcOh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610188613568!5m2!1svi!2s":"HIEPHOA","province_code":"BACGIANG"} ]}

Hệ thống đại lý