icon icon icon

{"total":403,"stores": [

{"name":"Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo","web_address":"số 266, Tầng 6, Tòa nhà Ladeco, Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14895.633294108824!2d105.8159437!3d21.0363539!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3eca85d1bc5ef8f!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQ8O0bmcgTmdo4buHIFNhcG8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608978235163!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"}, {"name":"DNTN Tú Tài","web_address":"Số 75 Nguyễn Văn Trỗi, P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.185730513189!2d105.91265941437689!3d20.53958028626543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce29b79de82f%3A0x69744196139198b1!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496199327328","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"Công ty TNHH Ngân Thắng","web_address":"Số 291 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.921177417569!2d106.6993537149293!3d20.83488918610366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aa04b2a4737%3A0x6a881775aeebc509!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717511808","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐIỀN HIẾN","web_address":"Xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29722.475813183362!2d105.06115060449105!3d21.377715754829662!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349d188c4cd01d%3A0x8fc9fa74cb2bfa!2zSMawxqFuZyBMdW5nLCBD4bqpbSBLaMOqLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609213464699!5m2!1svi!2s","district_code":"CAMKHE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN NGA","web_address":"Xã Vũ Ẻn, H.Thanh Ba, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29701.01330775102!2d105.0736067291836!3d21.483160638240527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349eefcfa3a46b%3A0x9f910dd89cb0bc93!2zVsWpIFnhu4NuLCBUaGFuaCBCYSwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609215985861!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHBA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG HẢI","web_address":"Khu 5 Dị Nậu, Huyện Tam Nông, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29750.2095694068!2d105.23574185439755!3d21.240721596826397!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313488ce3671d553%3A0xcce3bf1b1cb1b93!2zROG7iyBO4bqtdSwgVGFtIE7DtG5nLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609219169294!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTAMNONG","province_code":"PHUTHO"} ]}

Hệ thống đại lý