{"total":403,"stores": [{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG YẾN","web_address":"Lương Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.90126888133!2d105.5018804727462!3d20.892691202650557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313444158b91a7c5%3A0x58889b6f6f1bb396!2zdHQuIEzGsMahbmcgU8ahbiwgTMawxqFuZyBTxqFuLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615624005895!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUONGSON","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚ DŨNG","web_address":"77 Hoàng Văn Thụ, Tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3709.849753572899!2d105.83154861484955!3d21.591787073694732!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e12124f523%3A0x1b9e66cb59c94d44!2zNzcgxJDGsOG7nW5nIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaGFuIMSQw6xuaCBQaMO5bmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625044704!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HÒA","web_address":"TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118726.88541719243!2d105.73344919118077!3d21.577522597116694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e41a2f48ff%3A0x9af085049fb0466f!2zVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625616655!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HUY","web_address":"Bắc Kạn - Thái Nguyên, Phú Lương, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3705.3765748083633!2d105.71018751485194!3d21.765681967588193!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d873c2890eab%3A0xd3b44a713b91fbe1!2zVGjDoWkgTmd1ecOqbiAtIELhuq9jIEvhuqFuLCBQaMO6IEzGsMahbmcsIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625773774!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHULUONG","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN NHUNG","web_address":"Sơn Cẩm, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29668.237008627817!2d105.77138892341704!3d21.643245372906108!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135278dea675e6f%3A0x26eda9db7343acc5!2zU8ahbiBDw6LMiW0sIFRwLiBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625990158!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ BÌNH MINH","web_address":"610 Đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.4062492024555!2d105.84928761484868!3d21.53096477581987!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352112da6e99e3%3A0xcb87095aae878752!2zNjEwIMSQxrDhu51uZyBDw6FjaCBt4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFTDrWNoIEzGsMahbmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626098574!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ BẢO NAM","web_address":"P.Quang Vinh, TP.Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14837.74902466406!2d105.81421172825446!3d21.607878670846254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352706b27db0b9%3A0x1312d05b05d02198!2zUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626236255!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ CÔNG HẰNG","web_address":"Cổng Z115 Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29683.771014481077!2d105.79316837334805!3d21.567515846369712!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313520cb4d883563%3A0x9aa77a7fdd8cec76!2zVGjhu4tuaCDEkMOhbiwgVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626346078!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ NHANH THỰNG","web_address":"Đường 212 Quang Phúc Tiền, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.9875145596457!2d106.5819029507586!3d20.710731603866407!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75b0e99dc029%3A0xc5e0ac192e64a349!2zxJBUMjEyLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520973918!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ NHA THOẠN","web_address":"Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29869.25440101009!2d106.63109897890669!3d20.642841323361043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0cb716cb22b3%3A0xa30b0587693c9cd0!2zxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521013263!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ MẪN MÍN","web_address":"Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14933.617932963243!2d106.61463532580194!3d20.653116806898318!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0b549dd31aad%3A0x20115cb33e179336!2zTmFtIEjGsG5nLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521029646!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TƯỞNG ÚT","web_address":"Đội 11 Chữ Khê, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29862.664465458773!2d106.64284352893083!3d20.67636976331893!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x783123c84a08a965!2zQ8O0bmcgVHkgRGEgR2nDosyAeSBUw6JuIFZ1zIM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521101673!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ NHẬT MAI","web_address":"Đường 212 Thái Hòa, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29862.61812154714!2d106.64258601177771!3d20.676605368936833!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73235577fe07%3A0xc263bb58c05eb11e!2zQ-G6p3UgVGjDoWkgSMOyYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521144735!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ NAM NIỀM","web_address":"Chợ Đầm, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3732.190807672261!2d106.5519629507585!3d20.70247500414433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7574748b08cb%3A0xf7aa78e7b00060a!2zQ2jhu6MgxJDhuqdtIC0gxJBvw6BuIEzhuq1w!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521162446!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ ÁNH DƯƠNG","web_address":"Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14930.882273915891!2d106.52589867580691!3d20.680944352975025!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358aa75526a5f5%3A0x852148cbe651a374!2zS2nhur9uIFRoaeG6v3QsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521179758!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HỒNG LỀ","web_address":"Ninh Duy, Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7462.901066799317!2d106.52853364698242!3d20.73252557845853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358a753823130d%3A0x92815bafca7cbb1b!2zTmluaCBEdXksIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521229040!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HIỆP VANG","web_address":"Xóm 10, Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7464.33220126179!2d106.59939269698131!3d20.70347863044667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a74f6678160df%3A0x8e593096a1d670c8!2zQ2jhu6MgVG_DoG4gVGjhuq9uZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521273238!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG GIA","web_address":"Đường 39A, Phương Thông, Phương Chiểu TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239082.60253293556!2d106.42703101213465!3d20.560856086246154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a09ef0032f795%3A0xec55ba470f0303be!2zUUwzOUEsIFBoxrDGoW5nIFRow7RuZywgUGjGsMahbmcgQ2hp4buDdSwgVHAuIEjGsG5nIFnDqm4sIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521288926!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ HƯỜNG DUNG","web_address":"VĂN LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14940.227104311743!2d105.98558227578997!3d20.585738866378968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c5a288efeb37%3A0xa5a21d5016fbe86a!2zVsSDbiBMw70sIEzDvSBOaMOibiwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521430875!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ DŨNG LAN","web_address":"HÒA HẬU, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29900.08096403934!2d106.14504297879408!3d20.48530427037703!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e7895de0a1a5%3A0x8f012a3809e3062b!2zSG_DoCBI4bqtdSwgTMO9IE5ow6JuLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521458178!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ HÙNG HẠNH","web_address":"BẮC LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29882.95148225555!2d106.07048897885663!3d20.572985794243195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c3a1e4db24d1%3A0x8bb49fd252fce393!2zQuG6r2MgTMO9LCBMw70gTmjDom4sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521479189!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG NHÂM","web_address":"NHẬT TÂN, KIM BẢNG, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14937.743955472672!2d105.88214172579445!3d20.611078312816588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135cebd9f6d6623%3A0x8c6d597c95eea3be!2zTmjhuq10IFTDom4sIEtpbSBC4bqjbmcsIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521843117!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMBANG","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ KHANH TỐT","web_address":"THANH LIÊM, THANH BÌNH, TP PHỦ LÝ, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.634112681977!2d105.94322997594556!3d20.49522785898575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d05dda8610b7%3A0xeb7f00d3bee3b4d9!2zVGhhbmggTGnDqm0sIFRoYW5oIELDrG5oLCBUcC4gUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521940149!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ VINH TƯƠI","web_address":"CÔNG LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29879.28040410252!2d106.01424677887002!3d20.591730638645075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c44551481965%3A0x9cae4c86bd57c07a!2zQ8O0bmcgTMO9LCBMw70gTmjDom4sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522046048!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ HAY ÁNH","web_address":"HỒNG THÁI, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29846.182444597005!2d105.93585537899119!3d20.760000688216024!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b79bf68f049b%3A0x2a3f2fda14b33fd!2zSOG7k25nIFRow6FpLCBQaMO6IFh1ecOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522473588!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUXUYEN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ TIẾN KHẢI","web_address":"DUY MINH, DUY TIÊN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29867.30719786269!2d105.89789102891382!3d20.652753770393456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c9226c612f2b%3A0x4f6dabf596c918d7!2zRHV5IE1pbmgsIER1eSBUacOqbiwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522493149!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDUYTIEN","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ TUYÊN HƯỜNG","web_address":"THÔN 1, QUẢNG CHÂU TP HƯNG YÊN, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14936.08129813428!2d106.0460232757975!3d20.62802836043158!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6afce9bb379%3A0xb9a2c1a7f6f6ea4e!2zUXXhuqNuZyBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522517036!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ THÁI HÒA","web_address":"XÍCH ĐẰNG, LAM SƠN, TP HƯNG YÊN, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.1220601508307!2d106.04486670075816!3d20.664612555417303!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c720e50edddf%3A0x7b7cbf4577a2aa1e!2zxJDhu4FuIFF1YW4gTOG7m24gxJDhu4cgVGFtICjEkOG7gW4gWMOtY2ggxJDhurFuZyk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522544068!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ MẾN GIANG","web_address":"TÂN HƯNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14936.156165208038!2d106.09668887579738!3d20.62726541053895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c176d43463f1%3A0xb93290909788c163!2zVMOibiBIxrBuZywgVGnDqm4gTOG7rywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522602276!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ THU HÒA","web_address":"Số 58, phường Kinh Bắc. TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.094677048537!2d106.0614011507641!3d21.188397587615608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350ea75c69b33f%3A0x8768dbc8417c5644!2zVUJORCBwaMaw4budbmcgS2luaCBC4bqvYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522626708!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC VIỆT","web_address":"Thái Bảo, Nam Sơn,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7442.318890249778!2d106.10330699700117!3d21.14605204988206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b9f2a4a8995%3A0x6ac1647cb1234dd4!2zVGjDoWkgQuG6o28sIE5hbSBTxqFuLCBUcC4gQuG6r2MgTmluaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522652540!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ VỮNG THỦY","web_address":"Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.39436400148!2d106.0548728507639!3d21.176487288024948!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135094c226b7663%3A0xeaea336c32829938!2zTmd1eeG7hW4gVsSDbiBD4burLCBOaW5oIFjDoSwgVHAuIELhuq9jIE5pbmgsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523211156!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TÂM THÀNH","web_address":"476 NGÔ GIA TỰ, TIỀN AN, TP BẮC NINH, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.253361088739!2d106.06185855076396!3d21.182091887832264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c029dfcf893%3A0xe5cee99b76abf3d!2zNDc2IMSQxrDhu51uZyBOZ8O0IEdpYSBU4buxLCBQLlRp4buBbiBBbiwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523226700!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TÌNH HÀ","web_address":"Đường 18 Quế Võ, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29764.83815989034!2d106.0239395792903!3d21.16812141459694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314af5bcf96ee1ed%3A0x351cc8d1ba6242d0!2zUUwxOCwgUXXhur8gVsO1LCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523260052!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ DŨNG NHẤT","web_address":"PHỐ CHÌ, BỒNG LAI, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119059.20400090305!2d105.97119443152272!3d21.168306135081938!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135752b26d51c9f%3A0xb6a114e5685a149a!2zQ2jhu6MgQ2jDrA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523288339!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ BÌNH TUYẾT","web_address":"THÔN ĐỈNH- TT PHỐ MỚI, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14883.760910096084!2d106.14410877589293!3d21.154776885477162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b419af7a1cb%3A0x1938cab3ff862694!2zQ2jDuWEgVGjDtG4gxJDhu4luaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523438324!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TOÀN MAI","web_address":"CHÂU CẦU-CHÂU PHONG, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7443.161713919132!2d106.24131199700055!3d21.129270251051746!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313574222601768f%3A0xe9b6e1ea4fb2fe1e!2zQ2jDonUgQ-G6p3UsIENow6J1IFBob25nLCBRdeG6vyBWw7UsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524077733!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ SINH SÁNG","web_address":"VẠN TY, THÁI BẢO,GIA BÌNH, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.3632651055627!2d106.232723650763!3d21.098078790714638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313575cf541f7313%3A0x682d5d3a556b80a4!2zVuG6oW4gVHksIEdpYSBCw6xuaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524099339!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIABINH","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC ĐỆ","web_address":"Cậu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14879.503002439755!2d105.91828427590072!3d21.19709422938537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313505d275e68565%3A0xd568889d06e08d5d!2zWcOqbiBQaOG7pSwgWcOqbiBQaG9uZywgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524125859!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÚ QUANG","web_address":"Số nhà 154 – Ngõ 351 – Đường Lĩnh Nam – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng Mai – Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2338066823863!2d105.87414915076167!3d20.983262894636614!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea08de92c33%3A0xba8b47dee255492b!2zTMSpbmggTmFtLCBWxKluaCBIxrBuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524150867!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ BIỂN VÂN","web_address":"202 VĨNH HƯNG, Hoàng Mai, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.058213263961!2d105.8766315507618!3d20.9903034943967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea7aa9bb8e1%3A0xa7a72659c74cf890!2zMjAyIFbEqW5oIEjGsG5nLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524167563!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THIÊN TÂN","web_address":"Quốc Lộ 1A Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29802.49164276082!2d105.8716487791516!3d20.98014877176347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgTmfhu41jIEjhu5NpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524273906!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HIỀN HẬU","web_address":"Ngõ Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1716973678317!2d105.83247375076222!3d21.025814893185352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9c06350d7f%3A0xfa48ee52bf088fbe!2zTmfDtSBUaMO0bmcgUGhvbmcsIFF14buRYyBU4butIEdpw6FtLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524304202!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÔNG THÍA","web_address":"21E Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0996751029434!2d105.82917125076224!3d21.028697393087022!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e45f3e2ff%3A0x869b3630819fa90f!2zMjFFIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524338603!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HẠNH NGÀ","web_address":"163 An Trạch, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1390642667725!2d105.82606555076217!3d21.027120993140908!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab75fcd790bd%3A0xd254c4f056d40d18!2zMTYzIEFuIFRy4bqhY2gsIENo4bujIEThu6thLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpIDEwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524375986!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"CỬA HÀNG THANH VÂN","web_address":"297 Điện Biên Phủ - Phường Trường An - TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.6263091657606!2d107.57986305071734!3d16.443794533602162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1513e0b8feb%3A0xace117622cad4ffd!2zMjk3IMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524405827!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"},{"name":"CỬA HÀNG TÂM TRINH","web_address":"04 Trần Phú, An Cựu, TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.3863372595233!2d107.58985975071747!3d16.45596403327199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1412b8f299b%3A0xfefef27d033e4ae3!2zNCBUcuG6p24gUGjDuiwgQW4gQ-G7sXUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBIdeG6vywgVGjhu6thIFRoacOqbiBIdeG6vywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524421244!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"},{"name":"CỬA HÀNG NHI ANH","web_address":"80 Minh Mạng - Thủy Xuân - TP Huế, HUẾ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.8555600774284!2d107.57794395071735!3d16.432160533917557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a3fc1d85922b%3A0x4a3dda9fe11465e2!2zODAgTWluaCBN4bqhbmcsIFRo4buneSBYdcOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524458010!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"},{"name":"CỬA HÀNG THÀNH MAI","web_address":"Đập Đá - Vỹ Dạ - TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.044646504824!2d107.59299375071767!3d16.473276832801975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1224be9cd4b%3A0x17b2066303fc09f1!2zQ-G6p3UgxJDhuq1wIMSQw6EsIFbhu7kgROG6oSwgVHAuIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524478146!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"},{"name":"CỬA HÀNG ANH BÉ","web_address":"322 Điện Biên Phủ, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.688630817918!2d107.57981535071731!3d16.440632633687827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a156eeb1a16d%3A0xc14ea19e86345f01!2zMzIyIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524496082!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH NGA","web_address":"Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14891.350122222757!2d105.94152077587904!3d21.07915029633802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a819d867fd53%3A0xfcaaef3c0d944343!2zTmluaCBIaeG7h3AsIEdpYSBMw6JtLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524561570!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HOA LÂM","web_address":"Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14900.754590440732!2d105.92819772586185!3d20.985073809802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135af3afcae3191%3A0x79a5a92d4b91b783!2zxJBhIFThu5FuLCBHaWEgTMOibSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524576563!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HƯƠNG","web_address":"số 12 nhà A, TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6526641020605!2d105.79627065076234!3d21.046579392476247!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab3b48ad2bc9%3A0x90e309f136fedba1!2zQW4gUGjDuiwgMjQgSG_DoG5nIFF14buRYyBWaeG7h3QsIE5naMSpYSDEkMO0LCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524653754!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ BRASLER","web_address":"Lô 06-7, Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7446.009787739664!2d105.94694499699796!3d21.072466755004392!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8141a0c3af7%3A0xf93954a3fb801a86!2zS2h1IGPDtG5nIG5naGnhu4dwIE5pbmggSGnhu4dwLCBOaW5oIEhp4buHcCwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524676314!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HÙNG HẢI","web_address":"100 Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.912714739617!2d105.76874555074879!3d19.801297833852377!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f80528afb123%3A0x7bac0152e85729c9!2zMTAwIFBoYW4gQuG7mWkgQ2jDonUsIFAuIEJhIMSQw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524721882!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":"ĐẠI LÝ XUÂN ĐẠT","web_address":"PHỐ TÂNG, THANH LIÊM, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.6341126819725!2d105.94322997594556!3d20.49522785898575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d05dda8610b7%3A0xeb7f00d3bee3b4d9!2zVGhhbmggTGnDqm0sIFRoYW5oIELDrG5oLCBUcC4gUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615796721806!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"},{"name":"ĐẠI LÝ ÍCH NHÀN","web_address":"Duy Ninh, Khỏi Nghĩa, Tiên Lãng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7462.901066799317!2d106.52853364698242!3d20.73252557845853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358a753823130d%3A0x92815bafca7cbb1b!2zTmluaCBEdXksIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615797256025!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ ÍCH NHÀN","web_address":"Duy Ninh, Khỏi Nghĩa, Tiên Lãng,Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29852.045894478808!2d106.54513107896972!3d20.730286097144187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75968a47decd%3A0x104249afda9c4c2e!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615799035864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HOÀI CHƯƠNG","web_address":"Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14928.46441649052!2d106.55614127581137!3d20.705509399507896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7509f2cea4ef%3A0x45ddfbb5c2b312ba!2zQuG6oWNoIMSQ4bqxbmcsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615799258543!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ BAN HÒA","web_address":"99 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8237233781074!2d105.74928701533187!3d20.99970209414454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134536ea10dc59b%3A0xe62c34f071f5d89d!2zOTkgxJAuIFTDonkgTeG7lywgxJBhaSBN4buXLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615971879480!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẢO NGUYÊN","web_address":"49 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1812313228165!2d105.76577861533173!3d20.98537119463306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533a305f3163%3A0x24c601f1e862a08a!2zNDkgTmdvzKNjIMSQYcyjaSwgxJBhaSBN4buFLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615972897404!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ DŨNG HÀ","web_address":"Đền Hùng,TP. Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.579815875683!2d105.3184068153356!3d21.36706288151797!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134923bb19935a3%3A0x711df11e7458053c!2zxJDhu4FuIEjDuW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618892863711!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ HÙNG THU","web_address":"Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14864.27820130754!2d105.27180668602608!3d21.34775170872078!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313491da53ffdd27%3A0x5f748949e8a37710!2zVGjhuqFjaCBTxqFuLCBMw6JtIFRoYW8sIFBow7ogVGjhu40sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893064817!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLAMTHAO","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ QUÂN QUÝ","web_address":"Bãi Bằng, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.415684757568!2d105.31350401533632!3d21.41290017992824!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313493e015555555%3A0x99e2d03872d6f119!2zQ8O0bmcgdHkgR2nhuqV5IELDo2kgQuG6sW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893207126!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUNINH","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐẠI QUYÊN","web_address":"Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29711.210424092107!2d105.2729233045291!3d21.433124037784786!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313496b566278555%3A0xd9add19feaa8ad3e!2zUGjDuiBM4buZYywgUGjDuSBOaW5oLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893327495!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUNINH","province_code":"PHUTHO"},{"name":"ĐẠI LÝ THỦY TÁM","web_address":"Km 7 phường Yên Thịnh. TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14824.952367513473!2d104.91891858609219!3d21.73229345256698!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a05533776a9%3A0x99c1adb5c3cdbce5!2zWcOqbiBUaOG7i25oLCBUcC4gWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893474647!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ LƯU HUYỀN","web_address":"TT Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29645.999739954314!2d104.94753345474994!3d21.751216939275576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335767cd1b70ff%3A0xa761f738eb80c1ed!2zVFQuIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893679244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ LONG DUNG","web_address":"TT Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29645.999739954314!2d104.94753345474994!3d21.751216939275576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335767cd1b70ff%3A0xa761f738eb80c1ed!2zVFQuIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893679244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ TRUNG NHUNG","web_address":"TT Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29574.836518390664!2d104.75549690499224!3d22.093370482070487!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ccb0bec72ff0cf%3A0x92cf5569b648f079!2zWcOqbiBUaOG6vywgTOG7pWMgWcOqbiwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893878142!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCYEN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ VĂN THÀNH","web_address":"số 9 Lê Hồng Phong, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.6947104686205!2d104.87630951533944!3d21.714577169386406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335aef9964af17%3A0xf509e0ae101ff7e3!2zOSBMw6ogSOG7k25nIFBob25nLCBQLk5ndXnhu4VuIFRow6FpIEjhu41jLCBUaMOgbmggcGjhu5EgWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894006230!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ THỦY TIẾN","web_address":"TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59303.88241033695!2d104.8523335391673!3d21.722418557243607!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a5d1fd6f623%3A0x4b152b21c437801b!2zVHAuIFnDqm4gQsOhaSwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894163486!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ QUANG THOA","web_address":"63 Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.730505806985!2d104.88618491533943!3d21.713187769435393!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335af7650ddca5%3A0x14d2b8c07d2bd332!2zNjMgxJAuIMSQaW5oIFRpw6puIEhvw6BuZywgUC5Zw6puIE5pbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBZw6puIELDoWksIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894294197!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ LONG HÀ","web_address":"Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14826.214328798671!2d104.90681638609004!3d21.72005425436744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a3f8a654a2f%3A0x6d8808479961dfb7!2zxJDhu5NuZyBUw6JtLCBUcC4gWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894415859!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG THÚY","web_address":"Lý Thường Kiệt, TPYên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.729939034394!2d104.88087601533942!3d21.7132097694347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335af078ca3d53%3A0xb6cd5099975da830!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFRwLiBZw6puIELDoWksIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894520756!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH GIANG","web_address":"Yên Thịnh, TPYên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14824.952367513473!2d104.91891858609219!3d21.732293452566974!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a05533776a9%3A0x99c1adb5c3cdbce5!2zWcOqbiBUaOG7i25oLCBUcC4gWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903175583!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH HOAN HẰNG","web_address":"112 Trần Phú, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.56312699681!2d104.91633161533937!3d21.719683869206733!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a3e4b38c031%3A0x5daa06753c4ac930!2zMTEyIFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLsSQ4buTbmcgVMOibSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFnDqm4gQsOhaSwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903342622!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH DŨNG PHƯƠNG","web_address":"Tân Nguyên,Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29607.608422577665!2d104.76232040488053!3d21.93643308140266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31334ccc0e524b69%3A0x31ffa1e1e202bf60!2zVMOibiBOZ3V5w6puLCBZw6puIELDrG5oLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903529349!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH BIÊN KỲ","web_address":"Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29632.013868401355!2d104.7032988047975!3d21.81886391818228!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3133491a45392b73%3A0x2e77a1de9c72369b!2zWHXDom4gw6FpLCBWxINuIFnDqm4sIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903903308!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANYEN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝTIẾN ĐẠT","web_address":"Văn Phú, Huyện Trấn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237244.19044762343!2d104.65341861415523!3d21.705036059097825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313344e362bad5bb%3A0x1ce5e7de6bbb469b!2zVHLhuqVuIFnDqm4sIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618904487278!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRANYEN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ THỊNH LIỄU","web_address":"Văn Phú, Huyện Trấn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237244.19044762343!2d104.65341861415523!3d21.705036059097825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313344e362bad5bb%3A0x1ce5e7de6bbb469b!2zVHLhuqVuIFnDqm4sIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618904487278!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRANYEN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC QUỲNH","web_address":"Đông Cuông, Huyện Văn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29604.368077476553!2d104.59460725489156!3d21.95199787652206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313334d79f7d2069%3A0x52fa4220b1af8c87!2zxJDDtG5nIEN1w7RuZywgVsSDbiBZw6puLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618904884788!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANYEN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ HẢI PHƯỢNG","web_address":"Xã Sơn A, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14834.564993653796!2d104.488649286076!3d21.63889886628404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31333cfdd40fa893%3A0x3c1d203fdc625e99!2zU8ahbiBBLCBUeC4gTmdoxKlhIEzhu5ksIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905085595!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXANGHIALO","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG HỒNG","web_address":"Thị trấn Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59362.403592797746!2d104.50757448876493!3d21.580058455280266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313316682256c1bf%3A0x27dd2bf8ee3b00e8!2zdHQuIE7DtG5nIHRyxrDhu51uZyBOZ2jEqWEgTOG7mSwgVHguIE5naMSpYSBM4buZLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905548034!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANCHAN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ CHUNG CHỈNH","web_address":"Thị trấn Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59362.403592797746!2d104.50757448876493!3d21.580058455280266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313316682256c1bf%3A0x27dd2bf8ee3b00e8!2zdHQuIE7DtG5nIHRyxrDhu51uZyBOZ2jEqWEgTOG7mSwgVHguIE5naMSpYSBM4buZLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905548034!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANCHAN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH NGA","web_address":"Trái Hút, An Bình, Huyện Văn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7400.156392002549!2d104.58941462647981!3d21.969961741712826!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cccb370ff453df%3A0x4adccfebba439e5e!2zVHLDoWkgSMO6dCwgVsSDbiBZw6puLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905735889!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANYEN","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ KHOA THẮM","web_address":"Cảm Ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59240.9622366772!2d104.82210148960093!3d21.874495902071732!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335271d89cec2f%3A0x1e29777694a4ccab!2zQ-G6o20gw4JuLCBZw6puIELDrG5oLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905890753!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"},{"name":"ĐẠI LÝ THỊNH HẰNG","web_address":"Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3710.7963976159854!2d105.45958251533762!3d21.554815074986085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134c1077d307a9b%3A0x1987cda79d0927dd!2zWMOjIFPGoW4gTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906048260!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSONDUONG","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ NGỌC HẢI","web_address":"TT Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14781.29714513959!2d105.26011698616598!3d22.15172474034197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cb445bf98140cf%3A0xaec8735f25fceabf!2zdHQuIFbEqW5oIEzhu5ljLCBDaGnDqm0gSMOzYSwgVHV5w6puIFF1YW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906215982!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHIEMHOA","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ SÁNG TUYẾT","web_address":"Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d236471.15939888117!2d105.10368903727542!3d22.169329569300373!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cb4317c1933f51%3A0xc37d8961455b2dbc!2zQ2hpw6ptIEjDs2EsIFR1ecOqbiBRdWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906321432!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHIEMHOA","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ NGHĨA LÝ","web_address":"Ngã 3 Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29582.384474136245!2d105.10705935496652!3d22.057319043426947!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ccafc8b4cd0abb%3A0x3ded7e2172276af6!2zQsOsbmggWGEsIEjDoG0gWcOqbiwgVHV5w6puIFF1YW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906593504!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAMYEN","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ LÝ THÀNH","web_address":"Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d236596.40400101428!2d104.86485458352013!3d22.094735497373765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cca86dbe462043%3A0x2f9847849da678ad!2zSMOgbSBZw6puLCBUdXnDqm4gUXVhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906949528!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAMYEN","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ QUÂN TUẤN","web_address":"43 Ng Viết Xuân, P.Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.192761105989!2d104.98769561535188!3d22.832356829138927!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc783594e21f17%3A0x75714c31b4bb19e6!2zNDMgTmd1eeG7hW4gVmnhur90IFh1w6JuLCBQLiBUcuG6p24gUGjDuiwgSMOgIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907101991!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ GIANG TUÂN","web_address":"457 Lý Thường Kiệt, TP Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.1111226217554!2d104.98797801535187!3d22.835377929027715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc78346a24af5f%3A0x2566c123f8b5cf3e!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFRwLiBIw6AgR2lhbmcsIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907224039!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ KIỀU BÁO","web_address":"245 Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.346217344938!2d104.98552851535185!3d22.82667702934818!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc784b6dbfd5f7%3A0x2c32f49bc307d38f!2zMjQ1IFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLiBNaW5oIEtoYWksIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907408104!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN THÙY","web_address":"Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29639.634455850603!2d105.15416090477159!3d21.782029379674064!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134aef7cc1821df%3A0x4536e15ec98d5f08!2zS2ltIFBow7osIFnDqm4gU8ahbiwgVHV5w6puIFF1YW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907615374!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENSON","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH MẪN","web_address":"Nông Tiến, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29629.969430457313!2d105.2264069048044!3d21.828735765099882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134b23fc5cf2f9f%3A0xc17da7a8f180ae8c!2zTsO0bmcgVGnhur9uLCBUcC4gVHV5w6puIFF1YW5nLCBUdXnDqm4gUXVhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907764029!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTUYENQUANG","province_code":"TUYENQUANG"},{"name":"ĐẠI LÝ NGỌC NGÀ","web_address":"564 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0719348487596!2d105.79815641533182!3d20.989753394483827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135add7c469185f%3A0x9fe8f38e5f7c6e01!2zNTY0IE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBUaGFuaCBYdcOibiBC4bqvYywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907923046!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ VÂN DƯƠNG","web_address":"83 Phùng Hưng, Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.5455965535502!2d105.78196521533167!3d20.97075579513092!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd4e4f10959%3A0xa0711635d4140e0d!2zODMgxJAuIFBow7luZyBIxrBuZywgUC4gUGjDumMgTGEsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908193688!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN LIÊN","web_address":" TT Đông Anh,Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237842994!2d105.8297215543363!3d21.15041217439776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908473417!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HẠNH DŨNG","web_address":" 103 Cao Lỗ, Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.2995375141363!2d105.8474224153334!3d21.140474589330154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500e72a026623%3A0xefcf09d99d4c263d!2zMTAzIENhbyBM4buXLCBVeSBO4buXLCDEkMO0bmcgQW5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908624461!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THÁI THẾ","web_address":" Đường 2 Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14878.994090021348!2d105.84434238600149!3d21.202146679759004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dbfc31473f%3A0xcf83ccf9a5eb258c!2zUGjDuSBM4buXLCBTw7NjIFPGoW4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908731249!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HIỀN TÂM","web_address":" Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118968.14983225135!2d105.76090448818039!3d21.28117608289642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135032988fd9be5%3A0x3f0dcf2d1b4079b9!2zU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908829863!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ MINH BỘ","web_address":"Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14878.994090021328!2d105.84434238600149!3d21.202146679759004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dbfc31473f%3A0xcf83ccf9a5eb258c!2zUGjDuSBM4buXLCBTw7NjIFPGoW4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908916172!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH ĐÔN","web_address":"xóm Nhồi, Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.876197233298!2d105.86799331533298!3d21.11750139011778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500b6a2287621%3A0x1566416241c75667!2zTmjDoCB2xINuIGhvw6EgeMOzbSBOaOG7k2kgRMaw4bubaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909056485!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN HOA","web_address":"272 Đường Láng,Q. Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.626098355852!2d105.81317131533189!3d21.00761999387461!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9ce3953615%3A0x168e888e26d3853b!2zMjcyIMSQLiBMw6FuZywgTmjDom4gQ2jDrW5oLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909185798!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HỌC HẰNG","web_address":"121 Mễ Trì Thượng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.562262301808!2d105.77598051533192!3d21.010176993787418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134535443b1e2e9%3A0x8cb93b6668059696!2zMTIxIE3hu4UgVHLDrCBUaMaw4bujbmcsIE3hu4UgVHLDrCwgVOG7qyBMacOqbSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909334109!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THẬM HƯƠNG ","web_address":"TT Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7436.859793408734!2d105.84823997644885!3d21.254444142583434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135036cccd19b77%3A0x56d3e66202efb9d7!2zdHQuIFPDs2MgU8ahbiwgU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909519343!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ TIẾN THẢO ","web_address":"TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237842994!2d105.8297215543363!3d21.15041217439776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909712411!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HUẾ NHUẦN ","web_address":"Kim Nỗ,Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14885.617652145236!2d105.78969328599045!3d21.136298289232837!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135003bc627a501%3A0xf507ec0df9c065b0!2zS2ltIE7hu5csIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909962011!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ MƯỜI SÂM ","web_address":"Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118968.14983225135!2d105.76090448818039!3d21.28117608289642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135032988fd9be5%3A0x3f0dcf2d1b4079b9!2zU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910113297!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN HÀ ","web_address":"Nam Thanh,Huyện Tiền Hải, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.769175927713!2d106.54054728586082!3d20.344002451239437!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0088d6e72411%3A0x7ad0bc5ef0431289!2zTmFtIFRoYW5oLCBUaeG7gW4gSOG6o2ksIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910218761!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TÀI VUI ","web_address":"An Ninh,Huyện Tiền Hải, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14958.212718408548!2d106.47187168586997!3d20.40130484326178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f92f3c183dc9%3A0x64b075de18c655cf!2zQW4gTmluaCwgVGnhu4FuIEjhuqNpLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910398794!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ DUY ĐƯƠNG ","web_address":"Thụy Chính, Huyện Thái Thụy, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7470.524241394558!2d106.45568052642095!3d20.577350489318516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f6a0940fb127%3A0x93889037265608ac!2zVGjhu6V5IENow61uaCwgVGjDoWkgVGjhu6V5LCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910509369!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTHAITHUY","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ LÀN TRƯỞNG ","web_address":"Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14961.541312927971!2d106.44418628586449!3d20.366996398040524!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fe9767ab62c9%3A0xa2164dc50402bf99!2zUXVhbmcgVHJ1bmcsIEtp4bq_biBYxrDGoW5nLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910660825!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENKIENXUONG","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THANH TRÌ ","web_address":" Huyện Kiến Xương, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119669.37429823457!2d106.35528447839093!3d20.39657641939738!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fbf62771c803%3A0xd1b0fcc3bb81ba98!2zS2nhur9uIFjGsMahbmcsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910762104!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENKIENXUONG","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THỤ SỬU ","web_address":" Huyện Vũ Thư, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119647.9092816805!2d106.20999042868857!3d20.424197874917752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e46e43b72045%3A0x92a127219c468cb5!2zVsWpIFRoxrAsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910870866!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ÚT QUỲNH ","web_address":" Huyện Vũ Thư, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119647.9092816805!2d106.20999042868857!3d20.424197874917752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e46e43b72045%3A0x92a127219c468cb5!2zVsWpIFRoxrAsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910870866!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỊNH HIỀN ","web_address":"Huyện Đông Hưng, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59776.05971363707!2d106.30568848594663!3d20.547028204566026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ee2a5d403833%3A0x9a715bc237ccdca!2zxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911021314!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THANH MAI ","web_address":"TT Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14875.278344070626!2d105.57502978600769!3d21.23900162444556!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f0bcfa75ce5b%3A0xe8354ac3386707c4!2zdHQuIFnDqm4gTOG6oWMsIFRwLiBWxKluaCBZw6puLCBWxKluaCBQaMO6YywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911223075!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENLAC","province_code":"VINHPHUC"},{"name":"ĐẠI LÝ CÔNG THƯ ","web_address":"Hùng Vương, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7438.266123981011!2d105.70417282644802!3d21.226571494534376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134fc145501531d%3A0xc9487062e348160b!2zSMO5bmcgVsawxqFuZywgVHguIFBow7pjIFnDqm4sIFbEqW5oIFBow7pjLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911349687!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAPHUCYEN","province_code":"VINHPHUC"},{"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG HUẾ","web_address":"Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29764.556245995595!2d105.66761955434922!3d21.169522768570847!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f92efdd0c8c3%3A0xc641eb9944e29d45!2zVGjhuqFjaCDEkMOgLCBNw6ogTGluaCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911451063!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMELINH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HÀO HẰNG","web_address":"Phố Kiệu, Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.8157203203427!2d105.51738681533487!3d21.27876088457154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f1a28a739de7%3A0x151e05a71bf375a3!2zUGjhu5Ega2nhu4d1IGNo4bqlbiBoxrBuZyB2xKluaCB0xrDhu51uZyB2xKluaCBwaMO6Yw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911620264!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVINHTUONG","province_code":"VINHPHUC"},{"name":"ĐẠI LÝ HUY HUYỀN","web_address":"Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.577691865115!2d105.45583073603228!3d21.384217303432614!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134ec5b3a148861%3A0x76d99669586e34cb!2zWHXDom4gTMO0aSwgTOG6rXAgVGjhuqFjaCBEaXN0cmljdCwgVmluaCBQaHVjIFByb3ZpbmNlLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619078693759!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENLAPTHACH","province_code":"VINHPHUC"},{"name":"ĐẠI LÝ LOAN ĐẠI","web_address":"Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14871.701102063997!2d105.52730373601368!3d21.274425269330997!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f1a8a92c2be5%3A0x88b64bc3fe0be80c!2zxJDhu5NuZyBWxINuLCBZw6puIEzhuqFjIERpc3RyaWN0LCBWaW5oIFBodWMgUHJvdmluY2UsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619079803486!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENYENLAC","province_code":"VINHPHUC"},{"name":"Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo","web_address":"số 266, Tầng 6, Tòa nhà Ladeco, Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14895.633294108824!2d105.8159437!3d21.0363539!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3eca85d1bc5ef8f!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQ8O0bmcgTmdo4buHIFNhcG8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608978235163!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HUY ANH","web_address":"Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14929.60149829656!2d106.11590723591726!3d20.69396030221832!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c07044ab3caf%3A0x83116d2b48a056b6!2zROG7iyBDaOG6vywgVGnDqm4gTOG7rywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615517749281!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUYẾN LIÊN","web_address":"Phố Cao, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14925.049196160551!2d106.17191783592482!3d20.740160095693227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359572b0aa9a07%3A0x27d5421c78989446!2zdHQuIFRy4bqnbiBDYW8sIFBow7kgQ-G7qywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615518099031!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUCU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẢO PHÚC","web_address":"Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14929.879978108487!2d106.22199728591679!3d20.691130902617513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135eb4aefb9c265%3A0xede4b65bcf379471!2zVGFtIMSQYSwgUGjDuSBD4burLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615519267864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUCU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐÌNH THANH","web_address":"Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14929.879978108487!2d106.22199728591679!3d20.691130902617513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135eb4aefb9c265%3A0xede4b65bcf379471!2zVGFtIMSQYSwgUGjDuSBD4burLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615519267864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUCU","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ DŨNG HẬU","web_address":"Đông Tảo, Khoái Châu, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.590583077519!2d105.95612241533077!3d20.88854619792516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b11216f197c7%3A0xf0c441e9af8112a9!2zxJDDtG5nIFThuqNvIC0gS2hvw6FpIENow6J1IC0gSMawbmcgWcOqbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520181837!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKHOAICHAU","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ VĂN HÙNG","web_address":"Chợ Thứa, Mỹ Hào, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.706621591829!2d106.08731431533107!3d20.92411979671725!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a312e38f73f3%3A0xdf23ae53bbfd5f9e!2zQ2jhu6MgVGjhu6lh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521612089!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ DUY ANH","web_address":"Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29810.081746730764!2d106.12624635419637!3d20.942062637661312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a26501581ab3%3A0x928f9ec53b94c53c!2zSG_DoCBQaG9uZywgTeG7uSBIw6BvLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521796082!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐẠI PHÁT","web_address":"Đông Hồ, Bích Đào, TP. Ninh Bình, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1871.6782856972593!2d105.99555730819206!3d20.24404151313016!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670c90119b497%3A0xce8ca402aea8cf1!2zxJDDtG5nIEjhu5MsIFRwLiBOaW5oIELDrG5oLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521951745!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ VIỆT THẮNG","web_address":"TP. Ninh Bình, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59893.259853522264!2d105.94043208515693!3d20.245196504831494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670ab6f10c8c1%3A0x888a79884edbe5cc!2zVHAuIE5pbmggQsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522151426!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HIỀN KIỀN","web_address":"Thị Trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.003849456647!2d105.83071413586211!3d20.35190425014049!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522314137!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ LONG THỦY","web_address":"Đường 477, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3740.7677945527694!2d105.81384861532526!3d20.35120921593712!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6ecffadd43%3A0xc0a98561c64d63d9!2zxJBUNDc3LCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522481432!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ MAI VÕ","web_address":"TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.003849456647!2d105.83071413586211!3d20.35190425014049!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522602337!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ LƯU PHƯỢNG","web_address":"Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119739.4810952875!2d105.64463742741997!3d20.306111514904796!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313681125c31c09b%3A0xe5295a6d3897c966!2zTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522775401!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC THUẦN","web_address":"Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14970.038739603975!2d105.7367172358505!3d20.279159810243613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313680d267984195%3A0xa841d71e66ee949e!2zVsSDbiBQaMawxqFuZywgTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522996249!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ VÂN HÒA","web_address":"Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14970.038739603975!2d105.7367172358505!3d20.279159810243613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313680d267984195%3A0xa841d71e66ee949e!2zVsSDbiBQaMawxqFuZywgTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522996249!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THỦY LOAN","web_address":"Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29946.527459104735!2d105.77177505374166!3d20.245728045588038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367d977398c091%3A0xcccfaf8ea2612c2!2zUGjDuiBM4buZYywgTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523605057!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG LONG","web_address":"Đường 10, Yên Khánh, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239547.10699393274!2d105.82948784617469!3d20.262005262257432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a880c03db2029%3A0x8dd228725e3434ee!2zUUwxMCwgWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523787951!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ DOANH SÂM","web_address":"Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29938.851962701166!2d105.88749035376712!3d20.28550598385622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367914a22084f5%3A0x6a1e7b77f1877a09!2zVHLGsOG7nW5nIFnDqm4sIEhvYSBMxrAsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523906856!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ LỘC PHÁT","web_address":"Tp Ninh Bình, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59893.259853522264!2d105.94043208515693!3d20.245196504831494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670ab6f10c8c1%3A0x888a79884edbe5cc!2zVHAuIE5pbmggQsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524054352!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐOÀI MẬU","web_address":"Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14982.94439068902!2d106.06316868582928!3d20.145054528787536!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366dfbbae1bee3%3A0x5fca0feb4f7a136b!2zS2jDoW5oIEjhu5NuZywgWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524209359!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN CHÂU","web_address":"Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14997.696096824842!2d106.0759591858051!3d19.990710749999202!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366a3fcce46d27%3A0xd7791b27c06bd6d!2zQ-G7k24gVGhvaSwgS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524330066!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÚC HẰNG","web_address":"Tây Sơn Tam Điệp, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7491.022254368126!2d105.89171352640417!3d20.154433117814204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313664b90695a8cf%3A0x81126aecba2448fa!2zVMOieSBTxqFuLCBUYW0gxJBp4buHcCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524445759!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATAMDIEP","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HẢI HÙNG","web_address":"Đường Xuân Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.995207447887!2d105.9593541153244!3d20.259033518983035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367a1f7a4de393%3A0xc59a206ca8306706!2zWHXDom4gVGjDoG5oLCBUw6JuIFRow6BuaCwgVHAuIE5pbmggQsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524663858!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH LỢI","web_address":"Ngã 3 Ngò, Yên Mô, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3745.3446024502996!2d106.00277951532344!3d20.16137252219598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367027d1af8f5b%3A0xb271393f64b29692!2zQ2jhu6MgTmfDsg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524776951!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENMO","province_code":"NINHBINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HỒNG HUYỀN","web_address":"489 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Tp Bắc Giang, Bắc Giang,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.617259133305!2d106.17539871533488!3d21.286612784300367!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d3cedd2a755%3A0xccf2266d713392fa!2zNDg5IEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIMSQYSBNYWksIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615525063607!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG HÀ","web_address":"TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Bắc Giang,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7431.815257244312!2d105.9776883764532!3d21.354138435586634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313510a55e9c6c2d%3A0x2ca1b9957c822dcf!2zdHQuIFRo4bqvbmcsIHRow7RuIGNoacyjIGN1zKMsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615531841543!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ DŨNG SƠN","web_address":"TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7432.5898407382765!2d106.84552787645256!3d21.33885933666104!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a95b1d8c3ae9f%3A0xc68d0935f534d7fa!2zdHQuIEFuIENow6J1LCBTxqFuIMSQ4buZbmcsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532166920!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSONDONG","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ HÀ NHUNG","web_address":"Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29712.517756374473!2d106.05521095452467!3d21.4267009897624!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313515e77f3357cd%3A0x44384b80739278bd!2zUXVhbmcgVGnhur9uLCBUw6JuIFnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532286835!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ XUÂN CHUYÊN","web_address":"Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3713.627449388338!2d106.11463491533652!3d21.443883678851854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135157e0a5fcfbb%3A0x6f82353d4acbbd3d!2sT%C3%A2n%20Trung-Tan%20Y%C3%AAn-Bac%20Giang!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532477304!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ BẰNG NGUYỆT","web_address":"Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.058727111475!2d106.11318818603316!3d21.38932655269107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e5ecfda561%3A0x22e57c9c41a9db51!2zdHQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532588567!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN NGÂN","web_address":"Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.058727111475!2d106.11318818603316!3d21.38932655269107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e5ecfda561%3A0x22e57c9c41a9db51!2zdHQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532588567!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ CẢNH QUYÊN","web_address":"Tt Bố Hạ, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3713.5854726766192!2d106.19568721533659!3d21.44553247879441!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135402e8b4254c7%3A0xddcd286770c3b828!2zVFQuIELhu5EgSOG6oSwgdHQuIELhu5EgSOG6oSwgWcOqbiBUaOG6vywgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532729240!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ NGỌC BÍCH","web_address":"Huyện Yên Dũng, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119029.69132467438!2d106.16886743731587!3d21.2049525576434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313572325e70ca4b%3A0x9e03072fa63d7d34!2zWcOqbiBExaluZywgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533170765!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENDUNG","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG CHÍ","web_address":"Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.360343889412!2d105.96591518603266!3d21.386357253122057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135175e8becacdb%3A0x434e1acf1d3db114!2zSG_DoG5nIEFuLCBIaeG7h3AgSMOyYSwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533271646!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÚC LIÊN","web_address":"Ngõ 12 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1041753633895!2d105.83107261533213!3d21.028517293161617!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9ee96e1e1f%3A0x58e8ccefecc7247c!2zTmfDtSAxMiBDw6F0IExpbmgsIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533387485!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANĐONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THANH THÚY","web_address":"21C Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0917464543436!2d105.82910571533218!3d21.02901469314464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e504c463d%3A0x8bf860d18956a349!2zMjFjIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533644414!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC MINH","web_address":"73 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.127358251909!2d105.82819611533213!3d21.027589493193233!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e11e2fb19%3A0x76bc4d15a928e2ca!2zNzMgQW4gVHLhuqFjaCwgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533941959!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỒNG KHÁNH","web_address":"80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1267460842882!2d105.83194831533204!3d21.027613993192247!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9eb9da4675%3A0xa1d919d7bbdf5fc2!2zODAgUC4gVMO0biDEkOG7qWMgVGjhuq9uZywgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534092844!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HÀ THÀNH","web_address":"46 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.022767655366!2d105.85551231533219!3d21.031774993050306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc18e087b95%3A0xc637f5d4e46aa8db!2zNDYgSMOgbSBU4butIFF1YW4sIENoxrDGoW5nIETGsMahbmcgxJDhu5ksIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534282031!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ NGA LỢI","web_address":"167 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.909690853653!2d105.85338431533182!3d20.996256894262096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0d9d0e4369%3A0xb08fc9d0821f5221!2zMTY3QiBNaW5oIEtoYWksIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534397806!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HƯNG XUÂN","web_address":"630 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.9469310157583!2d105.90521511533267!3d21.07478169158057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9c7248f326d%3A0x6d6f67dee358df3a!2zNjMwIE5nw7QgR2lhIFThu7EsIMSQ4bupYyBHaWFuZywgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534667582!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ DẬU YẾN","web_address":"70 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8249237017276!2d105.81873131533193!3d20.99965399414632!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac859a723a9f%3A0xa70cc895b77cd61f!2zNzAgVMO0IFbEqW5oIERp4buHbiwgS2jGsMahbmcgVHJ1bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534884075!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HUYỀN LỰ","web_address":"7 Lê Thanh Nghị, Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.093290863473!2d106.29796711483951!3d20.86828969861316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135907e318f0537%3A0x9c590799c3457366!2zNyBMw6ogVGhhbmggTmdo4buLLCBHaWEgVMOibiwgR2lhIEzhu5ljLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535367167!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TRẦN TƯ","web_address":"Văn An, Chí Linh, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59557.207262235104!2d106.3176577619325!3d21.099587183443052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313579d366c89997%3A0x9130c72e242bb508!2zVsSDbiBBbiwgVHguIENow60gTGluaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535520039!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXACHILINH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ LOAN THÀNH","web_address":"Ngã 3 Thạch Thủy, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.0056733376928!2d106.32509161484285!3d21.112339990295872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135776d8a4fb1b7%3A0x5940ae309f0dca9e!2zVGjhuqFjaCBUaOG7p3ksIFBo4bqjIEzhuqFpLCBUeC4gQ2jDrSBMaW5oLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535676969!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXACHILINH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN KHANH","web_address":"64 Trần Phú Mạc Thị Bưởi Tt Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2999.3930041544036!2d106.33346388659875!3d20.999865977575507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359cd08e0123f7%3A0xff57e23569655a58!2zNjQgTeG6oWMgVGjhu4sgQsaw4bufaSwgVFQuIE5hbSBTw6FjaCwgTmFtIFPDoWNoLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535882064!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ XUÂN HỮU","web_address":"An Lâm, Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14899.270416264902!2d106.3449207781191!3d20.99994730878739!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358329483313cf%3A0xcc46634f1726e54!2zQW4gTMOibSwgTmFtIFPDoWNoLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535960417!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ LƯỠNG VÂN","web_address":"Lưỡng Vân, An Bình, Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.113328198354!2d106.3597747148417!3d21.028150993175174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313582b89a91b93f%3A0x1bf4ccbe821d2420!2zTMawxqFuZyBWxINu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536033813!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ ÁNH DƯƠNG","web_address":"Xóm 2 Hiệp Thượng, Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4877130238146!2d106.5293705148414!3d21.013162743686607!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135800b0386f1eb%3A0xb2c8de1726f1c908!2zSGnhu4dwIFRoxrDhu6NuZywgS2luaCBNw7RuLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536435520!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKINHMON","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ QUÝ HUỆ","web_address":"Huệ Trì, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.111564081681!2d106.50393247447575!3d20.990400960975638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135805f77224dd5%3A0xdd0c5ea99465db32!2zSHXhu4EgVHLDrCwgQW4gUGjhu6UsIEtpbmggTcO0biwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536789721!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKINHMON","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HUYỀN HIỆP","web_address":"Chờ Me, Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29840.86854080355!2d106.29267342265389!3d20.786895234531816!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135918577b017ef%3A0x594d9f29a68a5751!2zSOG7k25nIMSQ4bupYywgTmluaCBHaWFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536916879!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ NAM PHƯƠNG","web_address":"Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29809.571494966116!2d106.47715487279167!3d20.944625086954858!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135872cb14f3b79%3A0x4166ec3136e839bc!2zTmfFqSBQaMO6YywgS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537096632!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ DREAM HOUSE","web_address":"Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14909.697859164153!2d106.50889857809621!3d20.895235773717378!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135879de71c4413%3A0xdb43d914a0583ae2!2zxJDhu5NuZyBHaWEsIEtpbSBUaMOgbmgsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537167113!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ CẢNH DIỆP","web_address":"Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29850.487568522898!2d106.42845642261163!3d20.738187299167883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358b8b8599f419%3A0x52228b0d366c9647!2zSMOgIFRoYW5oLCBU4bupIEvhu7MsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537225398!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTUKY","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ CHÍNH DUNG","web_address":"Đường 391 Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.342652390054!2d106.40675971483884!3d20.81786540032042!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358f828eb14c25%3A0xe2a6b886d89f4b67!2zxJBUMzkxLCBU4bupIEvhu7MsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537290048!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTUKY","province_code":"HAIDUONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HỮU NAM","web_address":"Thôn Kiến Phong, Đồng Thái, H. An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7457.342111109771!2d106.62724977446801!3d20.844985571013613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a03d4a863e3%3A0x72dc61d95d44046f!2zS2nhur9uIFBob25nLCDEkOG7k25nIFRow6FpLCBBbiBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537359447!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÚC GIA","web_address":"TT.Bến Thóc, Vân Tra, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2461822179084!2d106.6276146148395!3d20.862125248822036!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a2004549605%3A0xdea68d4ff791f935!2zVsOibiBUcmEsIEFuIMSQ4buTbmcsIEFuIETGsMahbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537491317!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TRANG LINH","web_address":"126 Trần Văn Lan, Cát Bi, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.118125887994!2d106.70489231483886!3d20.826935900013567!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a700940fea079%3A0x1eb8d522c1fd98fb!2zMTI2IFRy4bqnbiBWxINuIExhbiwgQ8OhdCBCaSwgTmfDtCBRdXnhu4FuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537591545!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TRUNG KIÊN","web_address":"An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29816.54645469585!2d106.58944102276095!3d20.909571347552244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79403d493197%3A0xb10f5ec433c5ddc7!2zQW4gSOG7k25nLCBBbiBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537747670!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ VIỆT HỒNG","web_address":"Hoàng Lâu, Hồng Phong, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7455.977878468096!2d106.56214712446946!3d20.872496069119542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7846f1fc453d%3A0x580834d342c590b!2zSG_DoG5nIEzDonUsIEjhu5NuZyBQaG9uZywgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537824375!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ LONG HUYỀN","web_address":"279 Lý Thánh Tông, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.73573699564!2d106.78076841483762!3d20.720953003591028!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6c255b6cd235%3A0x26f667565ca3e33c!2zMjc5IEzDvSBUaMOhbmggVMO0bmcsIE5n4buNYyBI4bqjaSwgxJDhu5MgU8ahbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537898262!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDOSON","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"SHOWROOM TRƯỜNG THÀNH","web_address":"Trường Thành, H.An Lão, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14916.872132000994!2d106.54323067808053!3d20.822900283993775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77c21b0478cb%3A0x307f9aae6f3357a2!2zVFQuIEFuIEzDo28sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537992982!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ THANH TUYẾN","web_address":"Bắc Sơn, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14911.708705107148!2d106.57963222809184!3d20.874985326597358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79b1788d08f5%3A0xa5c0703610e508bc!2zQuG6r2MgU8ahbiwgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538072758!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ CHÍ TÀI","web_address":"221A Lý Thánh Tông, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.815837182372!2d106.78129101483754!3d20.717701703700502!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6c3a8e19f875%3A0x5a8a75d5ebc24e6d!2zMjIxIEzDvSBUaMOhbmggVMO0bmcsIE5n4buNYyBI4bqjaSwgxJDhu5MgU8ahbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538254885!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDOSON","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TRƯỜNG TUYẾT","web_address":"Hoàng Lâu, Hồng Phong, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7455.977878468096!2d106.56214712446949!3d20.872496069119542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7846f1fc453d%3A0x580834d342c590b!2zSG_DoG5nIEzDonUsIEjhu5NuZyBQaG9uZywgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538349464!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HIẾU THẢO","web_address":"739 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.9504095730535!2d106.66946361483906!3d20.83370889978441!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7081ec7e2cb9%3A0xdbfe86d773be227!2zNzM5IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgVsSpbmggTmnhu4dtLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538471077!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TRANG ANH","web_address":"Trường Sơn, H.An Lão, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14917.532761030752!2d106.59081977807912!3d20.816227334940233!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77137fed147b%3A0x4c3dcdff66eec7a9!2zVHLGsOG7nW5nIFPGoW4sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538592381!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TOÀN GIANG","web_address":"Trịnh Xá, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7453.2819011494685!2d106.64409407447226!3d20.926760315376544!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7bf5cae205a1%3A0xfe87982e04102195!2zVHLhu4tuaCBYw6EsIFRoacOqbiBIxrDGoW5nLCBUaOG7p3kgTmd1ecOqbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538686946!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ MINH THÊU","web_address":"Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14912.000563246771!2d106.6279362280912!3d20.87204457701538!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a25947dc78b%3A0x4f874acc0b5554e8!2zSMO5bmcgVsawxqFuZywgSOG7k25nIELDoG5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538775941!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ MINH NGÂN","web_address":"Anh Dũng, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29837.45402458577!2d106.69183707266895!3d20.804159129337915!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a706af1bed217%3A0xfd80be20b46536cf!2zQW5oIETFqW5nLCBExrDGoW5nIEtpbmgsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538882902!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDUONGKINH","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ BẮC THƯỢNG","web_address":"42 Trung Hành, Q.Hải An, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.9220464243444!2d106.71141301483908!3d20.83485409974564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aa8e94744b9%3A0xce6436b09b5f2a6a!2zNDIgVHJ1bmcgSMOgbmgsIMSQ4bqxbmcgTMOibSwgSOG6o2kgQW4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538984959!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIAN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ LỬA XANH","web_address":"66 Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.665531315553!2d106.62393731483873!3d20.804815000761717!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a772d80103311%3A0xb666dffa14acc02!2zNjYgVHLhuqduIFRow6BuaCBOZ-G7jSwgS2nhur9uIEFuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615539087113!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HUY THỦY","web_address":"Ngọ Dương, H.An Dương, TP.Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14911.075176032362!2d106.54279222809323!3d20.881367375689965!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a786f5911d4d5%3A0x9922dc5e8ee8030f!2zTmfhu40gRMawxqFuZywgQW4gSMOyYSwgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615539227691!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HẬU THO","web_address":"Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14908.176656119293!2d106.73677587584828!3d20.910542770432052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a64a2ed314c6d%3A0x9e45a3c6a17e0a7c!2zUGjhuqMgTOG7hSwgVGjhu6d5IE5ndXnDqm4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520438698!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN DUNG","web_address":"Dụ Nghĩa, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.056181185531!2d106.56278555076089!3d20.910059247126856!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a78e95b27824b%3A0xf32f5999e183672d!2zROG7pSBOZ2jEqWEsIEzDqiBUaGnhu4duLCBBbiBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520574112!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"SIÊU THỊ MINI","web_address":"Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.9890625594635!2d106.56433045076045!3d20.872491098401643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7846f1fc453d%3A0x580834d342c590b!2zSG_DoG5nIEzDonUsIEjhu5NuZyBQaG9uZywgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520610743!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"SIÊU THỊ MINI","web_address":"Thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7458.436554236325!2d106.54759734698658!3d20.822890422257316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77c21b0478cb%3A0x307f9aae6f3357a2!2zVFQuIEFuIEzDo28sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520676174!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÁNH NAM","web_address":"Trường Thành, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7458.436554236325!2d106.54759734698658!3d20.822890422257316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77c21b0478cb%3A0x307f9aae6f3357a2!2zVFQuIEFuIEzDo28sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520676174!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHUẨN PHƯỢNG","web_address":"Đường 208 Lương Quy, Lê Lợi , An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.253346489949!2d106.59414575076028!3d20.86183634876288!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79c65a2ecb9d%3A0x8af9e758b08e90fc!2zQ2jDuWEgTMawxqFuZyBRdXk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520778086!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN MẠNH","web_address":"Hoàng Mai, An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1864.3828464410226!2d106.64490667594652!3d20.84116600322222!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a0971265bff%3A0x6cf93ba1e2fc917f!2zSG_DoG5nIE1haSwgxJDhu5NuZyBUaMOhaSwgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520826057!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHONG VÂN","web_address":"Liễu Dinh, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7456.701943428227!2d106.5389191969883!3d20.857899219848587!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a780288831fa3%3A0xe9b667aeb00c0919!2zTGnhu4V1IERpbmgsIFRyxrDhu51uZyBUaOG7jSwgQW4gTMOjbywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520879166!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẰNG NGA","web_address":"Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7456.701943428227!2d106.5389191969883!3d20.857899219848587!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a780288831fa3%3A0xe9b667aeb00c0919!2zTGnhu4V1IERpbmgsIFRyxrDhu51uZyBUaOG7jSwgQW4gTMOjbywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520879166!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCATHAI","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ TẠO KHÁNH","web_address":"Xã Tiến Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14921.622416515802!2d106.50170082582379!3d20.774872539698958!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313589932eb29a1f%3A0x19fd9131634bf69e!2zVGnDqm4gQ8aw4budbmcsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520931591!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HẢI QUÂN","web_address":"214 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.867602109781!2d105.82030281533184!3d20.997943694204658!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8f5a94674b%3A0xe4b714b15651f971!2zMjE0IEhvw6BuZyBWxINuIFRow6FpLCBLaMawxqFuZyBUcnVuZywgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615599582903!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ BÍCH HIỀN","web_address":"39 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9046482593985!2d105.82641731533182!3d20.99645899425524!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac881ee5947f%3A0xfded36dc6f4a8588!2zMzkgSG_DoG5nIFbEg24gVGjDoWksIEtoxrDGoW5nIE1haSwgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615599750465!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ VĂN MINH","web_address":"27 Ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1200138153517!2d105.81768001533177!3d20.987825794549483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8d28696d03%3A0xd38956473cded1cc!2zMjcgTmfDtSAyMDcgLSBCw7lpIFjGsMahbmcgVHLhuqFjaCwgS2jGsMahbmcgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615599873754!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ PHÚC LƯƠNG","web_address":"128 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9555710923255!2d105.81510731533174!3d20.994417994324753!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8e1e20ef27%3A0x25a94f16697de311!2zMTI4IFBo4buRIEtoxrDGoW5nIFRydW5nLCBLaMawxqFuZyBUcnVuZywgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600061403!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ NGUYỄN CƯỜNG","web_address":"302 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.046027926216!2d105.8110622153318!3d20.990791994448422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac93a0b52c3f%3A0x86b0bcd4af13ffad!2zMzAyIMSQxrDhu51uZyBLaMawxqFuZyDEkMOsbmgsIEjhuqEgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600207282!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ QUÂN TRANG","web_address":"Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14907.52811450907!2d105.8881636359539!3d20.917065420592557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ae18d97fbdc7%3A0x3d8fb9d0a3311a9!2zVuG6oW4gUGjDumMsIFRoYW5oIFRyw6wsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600324250!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HUY HÒA","web_address":"449 Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.2070831651104!2d105.84198771524423!3d20.94419738810482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbc79f833e7%3A0xb39e59c5c9aefdf7!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgTuG7mWkgVGjhuqV0IEh1eSBIw7Jh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600911265!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ SƠN HÀ","web_address":"Lô TT2- 5 Khu đấu giá Tứ Hiệp- Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29816.477454860094!2d105.8514307041521!3d20.909918391780767!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad82d1cddd27%3A0x74b13873ca17a4ff!2z4buQbmcgbsaw4bubYywgR-G6oWNoIOG7kXAgbMOhdCwgVEJWUywgU8ahbiBEdWx1eCBTxqFuIEjDoA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601183645!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HIỂN HOAN","web_address":"Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.541752600414!2d105.79639787643764!3d20.98177626156822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc3ae37fc47%3A0x607ded9d4d1d1182!2zVHJp4buBdSBLaMO6YywgVMOibiBUcmnhu4F1LCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601345024!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ ANH TRÃI","web_address":"Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.541752600414!2d105.79639787643764!3d20.98177626156822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc3ae37fc47%3A0x607ded9d4d1d1182!2zVHJp4buBdSBLaMO6YywgVMOibiBUcmnhu4F1LCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601345024!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ BAN HÒA","web_address":"99 Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8237233781074!2d105.74928701533189!3d20.999702094144542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134536ea10dc59b%3A0xe62c34f071f5d89d!2zOTkgxJAuIFTDonkgTeG7lywgxJBhaSBN4buXLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601519882!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THẢO NGUYÊN","web_address":"49 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.178917023356!2d105.76594261533175!3d20.985463994629946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533a3abb5649%3A0x49468787d16c9580!2zNDkgTmdvzKNjIMSQYcyjaSwgxJBhaSBN4buFLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601702602!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ DÂN THỊNH","web_address":"150 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.742841471554!2d105.82583531533193!3d21.00294299403417!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8745b8118b%3A0x73086c9c45365225!2zMTUwIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgS2jGsMahbmcgVGjGsOG7o25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601875832!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ BẢO LƯU","web_address":"494 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7647296025534!2d105.82185731533193!3d21.002065994063983!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8690313dd5%3A0xc80cd787f1e9101b!2zNDk0IFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgS2jGsMahbmcgVGjGsOG7o25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601988551!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THỦY HUYNH","web_address":"Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3510386797657!2d105.77650641533205!3d21.0186355934988!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454ac67291cd3%3A0x205e1172083c8954!2zxJDDrG5oIFRow7Ru!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615602115238!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ QUẾ HIỀN","web_address":"300A Cao Thắng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.795117855252!2d107.09221751533146!3d20.96074139547194!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581bedd097db%3A0xfd0b335babd90f1e!2zMzAwIENhbyBUaOG6r25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615603824496!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TÚ NA","web_address":"Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29707.39673556926!2d107.769725404542!3d21.45185058201638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b45f4b35cb8e3%3A0xabc6c58ab7b4ab2f!2zUXXhuqNuZyBNaW5oLCBI4bqjaSBIw6AsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615604028818!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHA","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ QUANG THỦY","web_address":"Hải Tiến, TP. Móng Cái, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7422.384959011938!2d107.85226822646122!3d21.539327822511495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b4e00410c389f%3A0x68e734f8f4ea17c5!2zSOG6o2kgVGnhur9uLCBUcC4gTcOzbmcgQ8OhaSwgUXXhuqNuZyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605101118!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOMONGCAI","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HẰNG","web_address":"Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59433.48060421316!2d107.7262350882774!3d21.40594267463846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b468248dd6171%3A0xcca6a32ee2a85a96!2zUXXhuqNuZyDEkGnhu4FuLCBI4bqjaSBIw6AsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605266385!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHA","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ DUY BÁU","web_address":"Đường Hoa, Hải Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59431.009681084004!2d107.60882403829429!3d21.412018270483742!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b38ed21be74ff%3A0x43112b697199e339!2zxJDGsOG7nW5nIEhvYSwgSOG6o2kgSMOgLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605392843!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHA","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THỨC HẰNG","web_address":"Đầm Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59484.502831676386!2d107.59036603792825!3d21.280117860517077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b3e24f59da49f%3A0xd9e0f21a4188733b!2zeMOjIMSQ4bqnbSBIw6AsIMSQ4bqnbSBIw6AsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605513478!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDAMHA","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TÌNH GIANG","web_address":"Ngõ 71 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.576120078596!2d105.65882821530958!3d18.68300786906122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce41102424df%3A0x12caa2d9b1d6c178!2zNzEgTmd1eeG7hW4gVHLGsOG7nW5nIFThu5ksIMSQw7RuZyBWxKluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFZpbmgsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605698586!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ AN ĐÔNG","web_address":"Phan Bội Châu,TP Vinh,Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.4834758343436!2d105.66755571530962!3d18.687160668934478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce0d3f0656cb%3A0x13f9a4705b3156ee!2zUGhhbiBC4buZaSBDaMOidSwgTMOqIEzhu6NpLCBUcC4gVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605836315!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH SEN","web_address":"108 Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.412348403514!2d105.70036071530974!3d18.69034836883686!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cd0cafd981bd%3A0x188d1ab56c04d09e!2zMTA4IEzDqiBWaeG6v3QgVGh14bqtdCwgSMawbmcgTOG7mWMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605975676!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ TIẾN ƯỚC","web_address":"Xóm 8, Bắc Lâm, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3768.7036332439993!2d105.5399164153139!3d19.16444595416548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31376e8bfa54102d%3A0x378e3c9cdd844a80!2zTmjDoCBWxINuIEjDs2EgWMOzbSA4IELhuq9jIEzDom0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615606078201!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ GIÁP HIỀN","web_address":"Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30196.865995518147!2d105.58655880292291!3d18.904452730745543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31377d573a54be49%3A0x3c8fc1141a3fd7ab!2zRGnhu4VuIEFuLCBEaeG7hW4gQ2jDonUsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615606245444!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG THANH","web_address":"Yên Thành, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120701.2249336881!2d105.36903051425854!3d19.023542649252505!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3137611a52e8bc7d%3A0x9d51354765bdab52!2zWcOqbiBUaMOgbmgsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615606334599!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHANH","province_code":"NGHEAN"},{"name":"ĐẠI LÝ HUY HOÀI","web_address":"542 Trần Tất Văn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.9609167406256!2d106.61826231483847!3d20.79286900116549!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a76d633748143%3A0xf5ef7a0d71a695f1!2zNTQyIFRy4bqnbiBU4bqldCBWxINuLCBUcsOgbmcgTWluaCwgS2nhur9uIEFuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615611178846!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ VĨNH OANH","web_address":"Ngã 4 An Hưng, H.An Dương, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14908.354645122647!2d106.57939412809918!3d20.908752321793752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a791933eb2d6f%3A0x36010401739eaecd!2zQW4gSMawbmcsIEFuIETGsMahbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615611625603!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"},{"name":"ĐẠI LÝ HỒNG HẢI","web_address":"Số 28/50 Phùng Chí Kiên, Kđt Hòa Vượng, TP.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.736730614784!2d106.15218801483377!3d20.43491241316115!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ddf7652814c9%3A0xe324bcf0d661aeba!2zU-G7kSAyOCwgNTAgUGjDuW5nIENow60gS2nDqm4sIEzhu5ljIEhvw6AsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615619697279!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐĂNG VĂN","web_address":"Đường 10 Đệ Tứ, Lộc Hạ, Tp.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.284941999944!2d106.18259871483399!3d20.4534867125435!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e71261c07fa1%3A0xf9f9e2d00827b39b!2zxJAuIMSQ4buHIFThu6ksIEzhu5ljIEjhuqEsIFRwLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615619943558!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HUY DŨNG","web_address":"194 Hưng Yên, Lộc Vượng, TP.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.7291911787497!2d106.17137801483385!3d20.43522251315085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e745b27a75f7%3A0x2f91d3f696428cb2!2zMTk0IEjGsG5nIFnDqm4sIEzhu5ljIFbGsOG7o25nLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620032799!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ TỈNH DUNG","web_address":"Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29978.473645904625!2d106.1774798720517!3d20.079357344533513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136130e4047e633%3A0xdcf3d346fb202a77!2zTmdoxKlhIFBob25nLCBOZ2jEqWEgSMawbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620122214!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HỮU HẢO","web_address":"Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29983.92155403472!2d106.17929992202795!3d20.05085345287617!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136137da59179a1%3A0xc6297f2239f13ef2!2zTmdoxKlhIELDrG5oLCBOZ2jEqWEgSMawbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620235764!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ QUÝ THƠM","web_address":"Đông Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3749.2452776134787!2d106.17575341482807!3d19.998217827532738!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31361523d9d808ab%3A0x6a04d6b6bf464afe!2zVGjhu4sgVHLhuqVuIMSQw7RuZyBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620322548!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ YÊN THẮM","web_address":"TT.Đại Đồng, Giao Thủy, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.8282529318058!2d106.49091461483152!3d20.26595641875575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136005983eacb89%3A0x67699bbfdfce6de1!2zQ-G6p3UgxJDhuqFpIMSQ4buTbmcsIEdpYW8gVGh14bu3LCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620441318!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ THÀNH HƯƠNG","web_address":"Xóm 5, Quyết Tiến, Giao Tiến, Giao Thủy,Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14970.704653390867!2d106.38291652796322!3d20.272260961217917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313607a86de4d933%3A0xdb677da17ed7cb1e!2zR2lhbyBUaeG6v24sIEdpYW8gVGh14bu3LCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620546819!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ NGỌC HỘI","web_address":"Xóm 9, Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14968.286058116206!2d106.40176272796846!3d20.297306807743915!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313607642d3e91e9%3A0x50df8cf00aa647e0!2zWHXDom4gUGjDuiwgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620661323!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ KIÊN VI","web_address":"Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29932.356470511157!2d106.38428782225286!3d20.31911032400074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fd9b2599b42b%3A0x5d68dae6ab68adad!2zWHXDom4gVMOibiwgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620778548!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG HƯƠNG","web_address":"Chợ Cát, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.012652775444!2d106.35815981483249!3d20.341095966273006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fd3a37c262f1%3A0x13ee470b87387c34!2zQ2jhu6MgQ8OhdCwgWHXDom4gVGjDoG5oLCBYdcOibiBUcsaw4budbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620907087!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC DUY","web_address":"Đường 50 Xuân Thủy, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29931.92792565967!2d106.32834417225473!3d20.32132552334604!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2acd636bb9d%3A0x1b8f198e0cb6292f!2zWHXDom4gVGjhu6d5LCBYdcOibiBUcsaw4budbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615621316831!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ HỒNG ĐỆ","web_address":"Km 23 Ql21B, Chợ Đường, Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.3778143104364!2d106.31063771483181!3d20.284622918139846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360845bec1676d%3A0xbd259ed11a1540b9!2zQ2jhu6MgxJDGsOG7nW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615621395061!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRUCNINH","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ KHUY TRÌNH","web_address":"Cầu Thống Đường, Ql21 Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14983.240512159065!2d106.28261417793601!3d20.141967429230917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360e2e45b5afcf%3A0x4b85138e5d1db108!2zSOG6o2kgVMOieSwgSOG6o2kgSOG6rXUsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622254940!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHAU","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ MINH LONG","web_address":"Cầu Chui Mỹ Sơn, Lạng Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3702.982156385858!2d106.77120001485333!3d21.85822396432006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b54e8a1316f71f%3A0x11a51000c1639559!2zTeG7uSBTxqFuLCBWxKluaCBUcuG6oWksIFRwLiBM4bqhbmcgU8ahbiwgTOG6oW5nIFPGoW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622389328!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOLANGSON","province_code":"LANGSON"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH VÂN","web_address":"Sn 41, Tổ 13 Phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14916.328474452512!2d105.34446712808172!3d20.828390183214914!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346baea04d487d%3A0x8e93ba7bc441cc34!2zxJDhu5NuZyBUaeG6v24sIFRwLiBIw7JhIELDrG5oLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622611697!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHOABINH","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TẤN XUYẾN","web_address":"Khu 102 Khu Bình Sơn, TT.Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.8561333907155!2d105.7000851148402!3d20.918106996922685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344df030e0d38d%3A0x77353376b3c4c9ec!2zMTAyIELDrG5oIFPGoW4sIFRULiBDaMO6YyBTxqFuLCBDaMawxqFuZyBN4bu5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622748736!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ HẬU LOAN","web_address":"Ba Thá, H.Mỹ Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.585304678109!2d105.70620571483873!3d20.808058400651987!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344bc11eda0517%3A0x93be6bf05c1f4e7e!2zQ-G6p3UgQmEgVGjDoQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622879745!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYDUC","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG PHƯƠNG","web_address":"Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.030327068063!2d105.55309547275!3d20.897074701326908!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134450ad3c0c6ef%3A0x8f0464812ed41151!2zVFQuIFh1w6JuIE1haSwgQ2jGsMahbmcgTeG7uSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615623029408!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"}] }